> SET > TRUBB

26 มิถุนายน 2021

บอร์ด TRUBB ไฟเขียวเพิ่มทุน-ออกวอร์แรนท์, นำ"เวิลด์เฟล็กซ์"เข้าตลาดหุ้น

TRUBBราคาขายพุ่งดันนิวไฮ เข็นบริษัทลูกเข้าSETธ.ค.นี้


TRUBB ดัน"เวิลด์เฟล็กซ์"เข้า SET ขาย IPO ไม่เกิน 142 ล้านหุ้น


ทันหุ้น-บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) หรือ TRUBB แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯว่า คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยจะออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวนไม่เกิน 340.74 ล้านหุ้น แบ่งเป็นการเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุนจำนวน 272.59 ล้านหุ้น และการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป จำนวน 68.15 ล้านหุ้น 


โดยการเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน จะจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมจำนวน 136.29 ล้านหุ้น ในอัตราส่วน 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ ในราคาเสนอขายหุ้นละ 2.20 บาท กำหนดวันจองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน ระหว่างวันที่ 1-8 ก.ย.2564 และหุ้นเพิ่มทุนอีกจำนวน 136.29 ล้านหุ้น จะรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ TRUBB-W2 ที่ออก เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อและชำระค่าหุ้น ในอัตรา 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อ 1 หน่วยวอร์แรนท์ โดยไม่คิดมูลค่า 


ขณะที่หุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป จำนวน 68.15 ล้านหุ้น จะจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด หรือ PP 


ทั้งนี้การเพิ่มทุนดังกล่าว บริษัทมีแผนที่จะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปปรับปรุงโครงสร้างทางการเงิน เพิ่มสภาพคล่อง และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน, ใช้ขยายธุรกิจน้ำยางขันและน้ำแปรรูป จำนวน 99.85 ล้านบาท อันเป็นธุรกิจปัจจุบันของบริษัท ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันเพิ่มมากขึ้น และใช้ขยายธุรกิจเข้าสู่การผลิตและจำหน่ายถุงมือยาง ใช้เงิน 200 ล้านบาท อันเป็นธุรกิจที่มีความต้องการและเติบโตสูงขึ้นมากจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 และถือเป็นกลยุทธ์การเจริญเติบโตแนวดิ่ง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ครบถ้วน อันเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และเป็นการลดความเสี่ยงของบริษัท 


บริษัทมีสัดส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 2.98 เท่า 2.56 เท่า และ 2.36 เท่า ในช่วงปี 2562, 2563 และไตรมาส 1/64 ซึ่งการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งและความมั่นคงให้แก่ฐานะทางการเงินของบริษัท และทำให้บริษัทมีสัดส่วนหนี้สินต่อทุนลดลงอย่างมีนัยสำคัญ โดยจะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นทางการเงินในการดำเนินการโครงการในอนาคต เพื่อขยายฐานลูกค้าในระยะยาว และเป็นแหล่งเงินสำรองไว้ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อรองรับการดำเนินงาน 


**ออก TRUBB-W2 ให้ฟรีคนจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน


คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 หรือ TRUBB-W2 จำนวนไม่เกิน 136.29 ล้านหน่วยจัดสรรผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนโดยไม่คิดมูลค่า ในอัตรา 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อ 1 หน่วยวอร์แรนท์ ซึ่งวอร์แรนท์ดังกล่าว มีอายุ 3 ปี กำหนดอัตราการใช้สิทธิ 1 หน่วยวอร์แรนท์ มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญ 1 หุ้น ราคาใช้สิทธิ 6.00 บาทต่อหุ้น 


ทั้งนี้ ในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดที่บริษัทออก เสนอขายและจัดสรรในครั้งนี้มีผู้จองซื้อเต็มจำนวน บริษัทจะสามารถระดมทุนได้เป็นจำนวนประมาณ299.85 ล้านบาท นอกจากนี้ในส่วนของการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม TRUBB-W2 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญและสิทธิ TRUBB-2 เต็มจำนวน บริษัท จะสามารถระดมทุนได้เป็นจำนวน 817.78 ล้านบาท เพื่อจะสามารถใช้เป็นแหล่งเงินทุนสำหรับการขยายธุรกิจในอนาคต 


**นำ"เวิลด์เฟล็กซ์"เข้าตลาดหุ้น


คณะกรรมการบริษัทยังได้อนุม้ติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติแผนการนำบริษัท เวิลด์เฟล็กซ์ จำกัด(มหาชน) หรือ WFX ซึ่งเป็นบริษัทย่อย โดยบริษัทถือหุ้น 95.59% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว เพื่อเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคาดการณ์จะยื่นแบบคำขอและร่างหนังสือชี้ชวนภายในไตรมาส 3/64 


โดย WFX จะออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่เกิน 142 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 11.36 ล้านหุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้น TRUBB ตามสัดส่วนการถือหุ้น ในราคาเดียวกับที่เสนอขายต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO)  และหุ้นอีกจำนวนไม่เกิน 14.20 ล้านหุ้นจัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและ/หรือพนักงาน ในราคาเดียวกับ IPO และหุ้นอีกจำนวนประมาณ 116.44 ล้านหุ้นจะเสนอขาย IPO ซึ่งหลังจากspin-off แล้ว WFX จะยังคงเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เนื่องจากบริษัทยังคงมีอำนาจการควบคุมใน WFX โดยบริษัทยังถือหุ้นในสัดส่วน 66.35%


ทั้งนี้ WFX ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายเส้นด้ายยางยืด โดยในช่วงปี 2561-2563 มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 19.22 ล้านบาท, 7.72 ล้านบาท และ 57.81 ล้านบาทตามลำดับ ส่วนไตรมาส 1/64 มีกำไรสุทธิ 40.15 ล้านบาท 


อยากลงทุนสำเร็จ เป็นเพื่อนกับเรา พร้อมรับข่าวสารได้ทุกช่องทางที่
APP ทันหุ้น ANDROID คลิ๊ก
https://qrgo.page.link/US6SA
APP ทันหุ้น IOS คลิ๊ก
https://qrgo.page.link/QJKT7
[email protected] คลิ๊ก
https://lin.ee/uFms4n5
FACEBOOK คลิ๊ก
https://www.facebook.com/Thunhoonofficial/
YOUTUBE คลิ๊ก
https://www.youtube.com/channel/UCYizTVGMealUUalT6VdUdNA
TELEGRAM คลิ๊ก
https://t.me/thunhoon_news
Twitter คลิ๊ก
https://twitter.com/thunhoon1

จาก
ถึง
หุ้น
Select...
หัวข้อ
Select...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ่านต่อ

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุ้กกี้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา  อ่านเพิ่มเติม

X