> Digital Coin > กลต.

23 มิถุนายน 2022

ก.ล.ต.เปิดรับฟังความเห็นปรับเกณฑ์ ICO portal - ขายโทเคนดิจิทัล

ก.ล.ต.กำชับผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ห้ามนำ"privacy coin"บริการผู้ลงทุน


ก.ล.ต.ปรับเกณฑ์โฆษณา กองทุนรวม-ขายหน่วยลงทุน


สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดรับฟังความคิดเห็นหลักการในการปรับปรุงกฎเกณฑ์การกำกับดูแลผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (ICO portal) และกฎเกณฑ์การเสนอขายโทเคนดิจิทัลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การกำกับดูแล ICO portal มีความชัดเจน เหมาะสม และมีมาตรฐานเทียบเคียงได้กับที่ปรึกษาทางการเงิน (Financial Advisor: FA) ในกรณีของหลักทรัพย์ รวมถึงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ แก้ไขข้อขัดข้อง และเพิ่มช่องทางการเข้าถึงลูกค้าในการเสนอขายโทเคนดิจิทัล


ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ในการประชุมครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2565 ได้มีมติเห็นชอบหลักการปรับปรุงกฎเกณฑ์การกำกับดูแล ICO portal และกฎเกณฑ์การเสนอขายโทเคนดิจิทัลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การกำกับดูแล ICO portal มีความชัดเจน เหมาะสม และมีมาตรฐานเทียบเคียงได้กับกรณีของ FA โดยเฉพาะเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest : COI) รวมถึงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ แก้ไขข้อขัดข้อง และเพิ่มช่องทางการเข้าถึงลูกค้าและการเสนอขายโทเคนดิจิทัลของ ICO portal ที่ในปัจจุบันยังไม่สามารถมอบหมายงานให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับดำเนินการในงานที่เกี่ยวข้อง(outsource)ได้ แตกต่างจากกรณีของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล และการปรับปรุงกฎเกณฑ์การกำกับดูแลการออกเสนอขายโทเคนดิจิทัลอื่นๆเพื่อให้มีความชัดเจนและเหมาะสมยิ่งขึ้น


ก.ล.ต. จึงเปิดรับฟังความคิดเห็นหลักการปรับปรุงกฎเกณฑ์การกำกับดูแล ICO portal และกฎเกณฑ์การเสนอขายโทเคนดิจิทัลที่เกี่ยวข้อง 

โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้


(1) กำหนดห้าม ICO portal รับทำหน้าที่เป็น ICO portal ให้กับการเสนอขายโทเคนดิจิทัลกรณีที่มี COI เช่น

- มีการถือหุ้นระหว่างกัน

- มีกรรมการ ผู้บริหาร ผู้รับผิดชอบของฝ่ายที่ทำหน้าที่กลั่นกรองโครงการเสนอขายโทเคนดิจิทัล หรือพนักงานซึ่งรับผิดชอบ ดูแล หรือปฏิบัติงานในการกลั่นกรองโครงการเสนอขายโทเคนดิจิทัลเป็นกลุ่มบุคคลเดียวกัน

- มีความเกี่ยวข้องหรือส่วนได้เสียระหว่างกันในลักษณะที่อาจทำให้ขาดความเป็นอิสระในการทำหน้าที่ เป็นต้น


(2) ให้ ICO portal สามารถมอบหมายงานให้ outsource ได้เฉพาะงานที่เกี่ยวกับการเสนอขายโทเคนดิจิทัล ได้แก่ งานติดต่อและให้บริการแก่ผู้ลงทุนและงานสนับสนุนด้านการเสนอขายและการจองซื้อโทเคนดิจิทัล โดย ICO portal ต้องมีการกำหนดนโยบาย มาตรการ และวิธีการในการ outsource ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และปฏิบัติและดูแลให้ผู้รับดำเนินการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องด้วย รวมถึงต้องดำเนินการด้วยความสมเหตุสมผลและไม่มีผลเสมือนเป็นการไม่ประกอบธุรกิจ(empty box) โดยห้าม ICO portal มอบหมายงานหลักของการให้บริการ ICO portal (core function) และต้องแจ้งรายละเอียดและรายงานสรุปการ outsource ให้ ก.ล.ต. ทราบด้วย เป็นต้น


(3) ปรับปรุงกฎเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำกับดูแลการเสนอขายโทเคนดิจิทัล ได้แก่ การติดตามดูแลการดำเนินงานของ ICO portal ภายหลังได้รับความเห็นชอบ โดยกำหนดให้ ICO portal ต้องแจ้ง ก.ล.ต. กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับคุณสมบัติหรือการทำหน้าที่ และการปรับปรุงข้อกำหนดตามประกาศเกี่ยวกับการเสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อประชาชนให้ชัดเจนและครอบคลุมหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน


ทั้งนี้ ก.ล.ต.ได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักการปรับปรุงแนวทางการกำกับดูแลดังกล่าว ที่เว็บไซต์ https://www.sec.or.th/TH/Pages/PB_Detail.aspx?SECID=816 ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์ หรือทาง e-mail: [email protected] , [email protected] หรือ [email protected] จนถึงวันที่ 23 กรกฎาคม 2565


หมายเหตุ :

พระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 กำหนดให้ในการเสนอขายโทเคนดิจิทัลที่ออกใหม่ต่อประชาชน ผู้ออกโทเคนดิจิทัลที่ประสงค์จะเสนอขายโทเคนดิจิทัลดังกล่าวต้องได้รับอนุญาตจาก ก.ล.ต. โดยต้องยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายโทเคนดิจิทัล (แบบ filing) และร่างหนังสือชี้ชวน รวมทั้งต้องเสนอขายผ่าน ICO portal ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดย ICO portal มีหน้าที่กลั่นกรองโครงการที่มาระดมทุนด้วยการเสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อประชาชน เช่นเดียวกับ FA ในกรณีการออกเสนอขายหลักทรัพย์

.

.

รู้ทันเกม รู้ก่อนใคร ติดตาม "ทันหุ้น" ที่นี่

FACEBOOK คลิก https://www.facebook.com/Thunhoonofficial/

YOUTUBE คลิก https://www.youtube.com/channel/UCYizTVGMealUUalT6VdUdNA

Tiktok คลิก https://www.tiktok.com/@thunhoon_

APP ทันหุ้น ANDROID คลิก https://qrgo.page.link/US6SA

APP ทันหุ้น IOS คลิก https://qrgo.page.link/QJKT7

[email protected] คลิก https://lin.ee/uFms4n5

TELEGRAM คลิก https://t.me/thunhoon_news

Twitter คลิก https://twitter.com/thunhoon1

จาก
ถึง
Select...
หุ้น
Select...
หัวข้อ
Select...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ่านต่อ

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุ้กกี้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา  อ่านเพิ่มเติม

X