> เป้าลงทุน หุ้นคาร์บอนต่ำ > CKP

23 พฤศจิกายน 2022 เวลา 13:35 น.

CKP ลุยลดคาร์บอน์หนุนเติบโตยั่งยืน สู่ NET ZERO EMISSION ในปี 2593

ทันหุ้น - CKP ปลื้ม! ผ่านการรับรองให้เป็นองค์กรผู้นำด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก พ่วงโรงไฟฟ้าในเครือผ่านเกณฑ์ประเมิน Carbon Footprint Product พร้อมลุยเข้าร่วม TCFD หวังมุ่งสู่การลดคาร์บอน หนุนธุรกิจโตยั่งยืนวางหมากพาองค์กรสู่ "NET ZERO EMISSION" ในปี 2593 เร็วกว่าเป้าหมายของประเทศไทยที่ตั้งไว้ในปีพ.ศ. 2608ทว่าเนื้อหจะเป็นอย่างไรต้องให้ เอ็มดี "ธนวัฒน์ ตรีวิศวเวทย์" บมจ.ซีเค พาวเวอร์


เขากล่าวว่า “จากการประชุมสมัชชาประเทศภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ 26 (COP 26) รวมถึงแผนนโยบายของประเทศไทยที่มุ่งเน้นการใช้พลังงานสะอาดและพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) โดย CKP ในฐานะผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนและมีคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ต่ำที่สุดรายหนึ่งของภูมิภาค จึงมีแนวทางเดินตามเป้าหมายการเติบโตในด้านการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนและวางรากฐานด้านความมั่นคงทางพลังงาน ตลอดจนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทยก้าวสู่สังคมคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืน

ลุยลดคาร์บอน


โดย CKP จะหันมามุ่งให้ความสำคัญกับการเลือกใช้เทคโนโลยีระดับสูงเพื่อให้เกิดเสถียรภาพของระบบการจ่ายไฟฟ้าให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมและการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพให้กับบุคลากรทุกระดับส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาระบบการปฏิบัติงานเพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ที่จะช่วยต่อยอดระบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพ


ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมนำกลไกการกำหนดราคาคาร์บอนสร้างโอกาสในการลงทุนเพื่อลดก๊าซเรือนกระจก (Green Finance) ให้กับองค์กรเป็นที่น่าภูมิใจที่ ทาง CKP ได้ผ่านการรับรองให้เป็นองค์กรผู้นำด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก (Climate Action Leading Organization) จากคณะกรรมการเครือข่ายคาร์บอนนิวทรัลประเทศไทยในการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายคาร์บอนนิวทรัลประเทศไทย จัดโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) เมื่อเดือนสิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา

ไม่เพียงเท่านั้นล่าสุด “โรงไฟฟ้าบางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น”บริษัทในเครือของ CKP ผ่านเกณฑ์สำคัญคือ Carbon Footprint Product (เครื่องหมายคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์) จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)ที่ทำการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ที่สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของผลิตภัณฑ์ได้ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ตั้งแต่การได้มาซึ่งวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การใช้งานและการกำจัดซากผลิตภัณฑ์หลังการใช้งาน โรงไฟฟ้าบางปะอินโคเจนเนอเรชั่นซึ่งตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มุ่งเน้นการจำหน่ายไฟฟ้าให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และจำหน่ายไฟฟ้าส่วนที่เหลือและไอน้ำ ให้ผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม


พร้อมกันนี้ ทาง CKP ยังได้กระตุ้นการมีส่วนร่วมของพนักงานทั้งในไทยและสปป.ลาว ผ่านชุดยูนิฟอร์มใหม่ ‘CKPower Cool Mode’ ด้วยผ้า “CoolMode” มีคุณสมบัติพิเศษในการซับเหงื่อและระบายความร้อนได้ดี รีดง่ายช่วยลดการใช้กระแสไฟฟ้าจากเครื่องใช้ไฟฟ้า และยังมีส่วนช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งทางตรงและอ้อม ซึ่งชุดยูนิฟอร์ม CKPower Cool Mode นี้ได้รับเกียรติบัตรรับรองการเป็นองค์กรลดโลกร้อนจากองค์การบริหารก๊าซเรือนกระจกและสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทออีกด้วย


นอกจากนี้ ทาง CKP ยังบรรลุความสำเร็จตามแผนงานที่วางไว้ คือการเข้าร่วมเป็น Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD) Supporter หรือเป็นผู้สนับสนุนมาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศในหมวด Electric Utilities เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจและความท้าทายที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยร่วมแก้ไขปัญหาด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เป็นวาระเร่งด่วนในระดับชาติและระดับโลก เพื่อให้การดำเนินธุรกิจสอดคล้องไปกับการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ นำไปสู่เป้าหมายสำคัญของการลดคาร์บอนอย่างแท้จริง

“CKP ให้ความสำคัญในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์ลูกค้าที่มุ่งสู่เทรนด์พลังงานสะอาดรักษาความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ตลอดจนมีความมุ่งมั่นในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการหยุดยั้งการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากกิจกรรมการดำเนินงานทุกขั้นตอน และร่วมยกระดับมาตรฐานทางด้านพลังงานหมุนเวียนของประเทศสู่การเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน” นายธนวัฒน์กล่าว


ปัจจุบัน CKP มีกำลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนอยู่ประมาณ 89%ของการผลิตไฟฟ้าทั้งหมด และตั้งเป้าว่าภายในเวลา 5ปี จะเพิ่มสัดส่วนเป็น 95%ตลอดจนหันมาใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนภายในองค์กรอย่างเต็มกำลังอาทิ การติดตั้งโซลาร์รูฟท็อป (Solar Rooftop) การเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าภายในอาคาร ที่อยู่อาศัย และโรงไฟฟ้าในเครือเป็นหลอด LED ประหยัดพลังงาน รวมถึงลดปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง


วางหมาก NET ZEROEMISSION


อย่างไรก็ดี บริษัทได้มีการวางเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ที่สามารถหวังผลในระยะยาวอย่างเป็นรูปธรรมภายในปี ค.ศ. 2050 (พ.ศ. 2593) ปัจจุบัน CKP ได้มีการขับเคลื่อนแผนการดำเนินงาน CKP NET ZERO EMISSION 2050ด้วยการดำเนินธุรกิจภายใต้แนวทางการสร้างความยั่งยืนและสมดุลให้กับโลก เริ่มต้นจากการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate RiskManagement) ตั้งเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในทุกกระบวนการผลิตและให้ความสำคัญในทุกโรงไฟฟ้าที่บริษัทเข้าไปลงทุนอยากลงทุนสำเร็จ เป็นเพื่อนกับเรา พร้อมรับข่าวสารได้ทุกช่องทางที่
LINE@ คลิก
https://lin.ee/uFms4n5
FACEBOOK คลิก
https://www.facebook.com/Thunhoonofficial/
YOUTUBE คลิก
https://www.youtube.com/channel/UCYizTVGMealUUalT6VdUdNA
TELEGRAM คลิก
https://t.me/thunhoon_news
Twitter คลิก
https://twitter.com/thunhoon1

จาก
ถึง
Select...
หุ้น
Select...
หัวข้อ
Select...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ่านต่อ

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุ้กกี้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา  อ่านเพิ่มเติม

X