> SET > BCP

10 พฤษภาคม 2023 เวลา 13:08 น.

BCP กำไร 2.7 พันล. มีสต็อกลอส โรงกลั่น-ปั๊มฟื้นจากไตรมาสก่อนกลุ่มบริษัทบางจาก รายงานผลประกอบการไตรมาสแรกปี 2566  มีรายได้จากการขายและการให้บริการ 80,380 ล้านบาท (-5% QoQ, +16% YoY) และมี EBITDA 10,992 ล้านบาท (+58% Q00, 20% YOY โดยในไตรมาสนี้โรงกลั่นยังคงกำลังการผลิตได้ในระดับสูง โดยทำสถิติสูงสุดที่124.7 พันบาร์เรลต่อวัน แต่จากสถานการณ์ราคาพลังงานในตลาดโลกที่ยังดงปรับลดลง ส่งผลให้กลุ่มบริษัทบางจากมี Inventory Loss 1,916 ล้านบาท (รวมกลับรายการขาดทุนจากการปรับมูลค่สินค้าคงเหลือ (NRV) ทั้งนี้กลุ่มธุรกิจทรัพยากรธรรมชาติทำสถิติรายได้สูงสุด เนื่องจากมีปริมาณการจำหน่ายมากกว่ากำลังการผลิตตามสัญญาจากการจำหน่าย 2 Cargo จากแหล่งผลิต Draugen และรับรู้รายได้เต็มไตรมาสจากแหล่งผลิต Brage ที่โอนกิจการมาจาก Wintershall Dea และกลุ่มธุรกิจพลังงานไฟฟ้ามีกลับรายการด้อยด่สินทรัพย์ของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งสามารถเริ่มการก่อสร้างและดาดว่าจะดำเนินการได้เสร็จตามกำหนดเวลา

ส่งผลให้ไตรมาสนี้มีกำไรสำหรับงวดส่วนของบริษัทใหญ่ 2,741 ล้านบาท (+>100% Q0Q, -37% YoY) คิดเป็น กำไรต่อหุ้น 1.91 บาท โดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญในแต่ละกลุ่มธุรกิจ ดังนี้ผลการดำเนินงานเทียบกับไตรมาสก่อน (Q4/2565)


ㆍ กลุ่มธุรกิจโรงกลั่นและการค้าน้ำมัน มี EBITDA ปรับตัวดีขึ้น 83%


(+) โรงกลั่นบางจากฯ ยังคงอัตรากำลังการผลิตเฉลี่ยในระดับสูง โดยไตรมาสนี้ทำสถิติสูงสุดที่ 124.7 พันบาร์เรลต่อวัน

(+) รับรู้ Inventory Loss USS 4.41/BBL หรือเทียบเท่า 1,687 ล้านบาท (รวมกลับรายการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ (NRV) ซึ่งลดลงจากไตรมาสก่อน เนื่องจากราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกปรับตัวลดลงในอัตราที่ต่ำกว่า

ไตรมาสก่อน

(+)รับรู้กำไรจากสัญญาซื้อขายน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์น้ำมันล่วงหน้าเพิ่มขึ้น Q0Q (Q123: 3.13, Q4'22:1.22 S/BBL) จากการป้องกันความเสี่ยงการเปลี่ยนแปลง Crack Spread

(-) ค่าการกลั่นพื้นฐาน USS 11.44/BBL ลดลง USS 3.24/BBL สาเหตุหลักมาจาก Crack Spread ของผลิตภัณฑ์น้ำมันดีซลปรับตัวลดลงตามภาวะตลาดโลก ซึ่งน้ำมันดีซลเป็นผลิตภัณฑ์ที่โรงกลั่นบางจากฯ ผลิตได้มากที่สุด


ㆍกลุ่มธุรกิจการตลาด มี EBITDA ปรับตัวดีขึ้น >100%


(+) ค่าการตลาดต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 16% Q0Q เนื่องจากราคาน้ำมันสำเร็จรูปเฉลี่ยปรับลดลงตามภาวะตลาดโลกประกอบกับในไตรมาสนี้ มีการปรับคำการตลาดน้ำมันชื้อเพลิงใหม่ที่เหมาะสมร่วมกับได้รับปัจจัยหนุนจากการปรับลดเงินนำส่งเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงของน้ำมันดีเซลตามมติของกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.)

(+)ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารลดลง เนื่องจากไตรมาส 4 ของทุกปีจะเป็นช่วงที่มีค่ใช้จ่ายสูง ซึ่งส่วนใหญ่มาจากค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน และค่าใช้จ่ายส่งเสริมการตลาด


ㆍกลุ่มธุรกิจพลังงานไฟฟ้า มี EBITDA ปรับตัวลดลง 15%


() โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำในสปป.ลาว มีการหยุดการผลิตไฟฟ้าในไตรมาสนี้ เพื่อเตรียมขายไฟฟ้าไปยังการไฟฟ้าแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (Vietnam Electricity - EVN)

(+)รับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้า โดยหลักมาจากส่วนแบ่งกำไรจากธุรกิจผลิตไฟฟ้าพลังงานกำชธรรมชาติในประเทศลหรัฐอเมริกาที่เริ่มรับรู้ส่วนแบ่งกำไรในเดือนมีนาคม 2566


ㆍกลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวกาพ มี EBITDA ปรับตัวลดลง 26%


(-) ธุรกิจเอทานอลมีรายได้จากการขายลดลง สาเหตุมาจากปริมาณการขายเอทานอลปรับลดลง 25% Q0Q ซึ่งเป็นไปตามแผนบริหารการขาย

(+) ธุรกิจผลิตและจำหน่ายไบโอดีเซล (8100) มีราคาตันทุนวัตถุดิบ ต้นทุนพลังงาน และสารเดมีปรับลดลง

ㆍกลุ่มธุรกิจทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาธุรกิจใหม่ มี EBITDA ปรับตัวดีขึ้น 44%

(+) ปริมาณจำหน่ายของ OKEA ปรับเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญถึง >100% Q0Q เนื่องจากมีปริมาณการจำหน่ายมากกว่ากำลังการผลิตตามสัญญา จากการจำหน่าย 2 Cargo จากแหล่งผลิต Draugen และรับรู้รายได้เต็มไตรมาสจากแหล่งผลิต Brage ที่โอนกิจการมาจาก Wintershall Dea ส่งผลให้ไตรมาสนี้ OKEA ทำสถิติรายได้สูงสุดทั้งนี้ OKEA มีการขยายการลงทุนอย่างต่อเนื่อง เพื่อขยายพอร์ตโฟลิโอ โดยไตรมาสนี้ได้ลงนามสัญญาซื้อขายแหล่งปิโตรเลียม Statford ในทะเลนอร์เวย์ (28%) ทำให้กำลังการผลิตรวมของ OKEA ปรับเพิ่มขึ้นเป็น40,000 จากระดับ 20,000-25,000 บาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวัน ซึ่งดาดว่าธุรกรรมการซื้อขายจะสำเร็จลุล่วงภายใน Q4/2566ผลการดำเนินงานเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน (Q1/2565)


ㆍ กลุ่มธุรกิจโรงกลั่นและการด้าน้ำมัน มี EBITDA ปรับลดลง 20%


()รับรู้ เnventory Loss ในไตรมาสนี้จากสถานการณ์ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่ปรับลดลง ในขณะที่Q1/2565 มี Inventory Gain USS 9.77/8BL (เทียบเท่า 3,566 ล้านบาท)

(+)รับรู้กำไรจากสัญญาซื้อขายน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์น้ำมันล่วงหน้า USS 3.13/BBL ในขณะที่ Q1/2565 รับรู้ขาดทุน USS 3.32/BBL


ㆍกลุ่มธุรกิจการตลาด มี EBITDA ปรับตัวลดลง 34%


() รับรู้ Inventory Loss ในไตรมาสนี้ตามภาวะตลาดโลก ขณะที่ช่วง Q1/2565 รับรู้ Inventory Gain

(+) ค่าการตลาดต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 29% YoY เนื่องจาก Q1/2566 ภาครัฐได้มีการผ่อนปรนการตรึงค่าการตลาดน้ำมันดีเซล ในขณะที่ Q12565 บริษัทฯ ได้ให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการตรึงราดาน้ำมันดีเซลในประเทศไม่ให้เกิน 30 บาทต่อลิตร ทั้งนี้ปริมาณการจำหน่ายรวมเพิ่มขึ้น 15% YOY โดยเพิ่มขึ้นทั้งตลาดค้าปลีกและตลาดอุตสาหกรรม เนื่องจากปริมาณความต้องการใช้น้ำมันกลับมาสู่ในระดับปกติ ภายหลังจากที่กิจกรรมทางเศรษฐกิจต่าง ๆกลับเข้าสู่สภาวะปกติหลังจากสถานการณ์แพร่ระบาด COVID-19


ㆍกลุ่มธุรกิจพลังงานไฟฟ้า มี EBITDA ปรับตัวลดลง 72%


() โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำในสปป.ลาว มีการหยุดการผลิตไฟฟ้าในไตรมาสนี้

()รับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 40 ล้านบาท ลดลงจากไตรมาส 1 ปีก่อนหน้า 102 ล้านบาท โดยหลักมาจากไตรมาสนี้ไม่มีการรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากธุรกิจไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพในประเทศอินโดนีเชีย เนื่องจากขายเงินลงทุนในโครงการดังกล่าว เมื่อเดือนมีนาคม 2565

ㆍกลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพ มี EBITDA ปรับตัวลดลง 69%

(-) ธุรกิจเอทานอลมีปริมาณขายปรับลดลง 26% YoY จากแผนบริหารการขาย

(-) ธุรกิจไบโอดีซลได้รับผลกระทบของราดาขายไบโอดีเซล และราดาขายผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้ปรับลดลง

ㆍ กลุ่มธุรกิจทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาธุรกิจใหม่ มี EBITDA ปรับตัวดีขึ้น 27%

(+) ปริมาณจำหน่ายของ OKEA ปรับเพิ่มขึ้นถึง >100% YoY โดยส่วนใหญ่มาจากปริมาณขายน้ำมัน เนื่องจากปริมาณการจำหน่ายมากกว่ากำลังการผลิตตามสัญญา จากการจำหน่าย 2 Cargo จากแหล่งผลิต Draugen และรับรู้รายได้เต็มไตรมาสจากแหล่งผลิต Brage (ตามรายละเอียดที่กล่าวไป)


@ไตรมาส 2 น้ำมันดิบยังได้แรงกดดัน


นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจาก และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ระบุว่า ผลการดำเนินงานในไตรมาสแรก ถือว่าเป็นไปตามเป้าหมายและสะท้อนผลลัพธ์จากแนวทางการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทบางจากที่เน้นย้ำการเติบโตธุรกิจอย่างมีคุณภาพ  


นายชัยวัฒน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า “สำหรับไตรมาส 2 ของปีนี้ ราคาน้ำมันดิบจะยังคงได้รับแรงกดดันจากความกังวลเศรษฐกิจเข้าสู่ภาวะถดถอย โดยเฉพาะในยุโรป แต่ยังมีปัจจัยความกังวลอุปทานตึงตัวที่เพิ่มขึ้น หลังจากกลุ่มโอเปกพลัส (OPEC+) ตัดสินใจปรับลดปริมาณการผลิตน้ำมัน นอกจากนี้ ค่าการกลั่นของโรงกลั่นประเภท Cracking ที่สิงคโปร์มีแนวโน้มปรับลดลงจากไตรมาสแรก อย่างไรก็ตาม จากสถานการณ์ด้านราคาพลังงานที่ยังผันผวน รวมถึงความกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจถดถอยที่อาจส่งผลต่อความต้องการใช้น้ำมัน บริษัทฯ จึงยังคงติดตามราคาพลังงานอย่างใกล้ชิด ควบคู่ไปกับการบริหารจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตและการทำงาน


ตลอดระยะเวลาการดำเนินธุรกิจ บางจากฯ ให้ความสำคัญกับการสร้างการเติบโต ควบคู่กับการรักษาสมดุลระหว่างการสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศ ด้วยการยึดมั่นการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความยั่งยืนในทุกมิติในด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและธรรมาภิบาล ได้รับการยอมรับในความเป็นผู้นำด้านความยั่งยืนในระดับสากล สะท้อนจากการได้รับการประเมิน MSCI ESG Ratings ที่ระดับ AA ซึ่งเป็นระดับสูงสุดขององค์กรไทยในกลุ่มธุรกิจเดียวกันต่อเนื่อง 5 ปีซ้อน และการได้รับการประเมินความยั่งยืนจาก S&P Global องค์กรผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนเกี่ยวกับความยั่งยืน ซึ่งเป็นผู้จัดทำการประเมินความยั่งยืนดัชนี Dow Jones Sustainability Indices หรือ DJSI ประจำปี 2565 โดยมีคะแนนสูงเป็นอันดับ 3 ในกลุ่มอุตสาหกรรม Oil & Gas Refining and Marketing ได้รับคะแนนสูงสุด Best Score ใน 11 ด้านจาก 21ด้านของการประเมิน


ทั้งนี้ เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบางจากฯ ได้อนุมัติการเข้าซื้อหุ้นบริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) นับเป็นความคืบหน้าสำคัญของการเข้าทำธุรกรรม โดยเงื่อนไขบังคับก่อน (CP) 2 ใน 3 ข้อ ได้เสร็จสิ้นเรียบร้อย การดำเนินการตามกระบวนการต่างๆ เป็นไปตามแผนที่วางไว้ เมื่อธุรกรรมแล้วเสร็จจะเป็นการต่อยอดการเติบโตธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มบริษัทบางจากควบคู่กับสร้างประโยชน์ต่อทั้งผู้บริโภค ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ตามนโยบายการดำเนินธุรกิจที่มุ่งเน้นการบูรณาการด้าน ESG -สิ่งแวดล้อม (Environmental) สังคม (Social) บรรษัทภิบาลและเศรษฐกิจ (Governance & Economic) อย่างสมดุล สร้างการเติบโตต่อเนื่องเพื่อความยั่งยืนของทุกภาคส่วน”


รู้ทันเกม รู้ก่อนใคร ติดตาม "ทันหุ้น" ที่นี่

FACEBOOK คลิก https://www.facebook.com/Thunhoonofficial/

YOUTUBE คลิก https://www.youtube.com/channel/UCYizTVGMealUUalT6VdUdNA

Tiktok คลิก https://www.tiktok.com/@thunhoon_

LINE@ คลิก https://lin.ee/uFms4n5

TELEGRAM คลิก https://t.me/thunhoon_news

Twitter คลิก https://twitter.com/thunhoon1

จาก
ถึง
Select...
หุ้น
Select...
หัวข้อ
Select...

ข่าวล่าสุด

อ่านต่อ

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุ้กกี้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา  อ่านเพิ่มเติม

X