> SET > STARK

24 พฤษภาคม 2023 เวลา 10:39 น.

หุ้น STARK เตรียมปลด SP วันที่ 1-30 มิ.ย. , เตรียมตั้งผู้สอบบัญชีเป็น special audit

#STARK #ทันหุ้น-บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) หรือ STARK แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ หลังจากที่สำนักงาน ก.ล.ต. สั่งให้บริษัทมีการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ หรือ special audit โดยระบุว่า ในเบื้องต้นบริษัทอยู่ระหว่างการดำเนินการว่าจ้างผู้สอบบัญชีที่สังกัดสำนักสอบัญชีหนึ่งในสำนักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ (Big 4) เพื่อมาทำการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษ ตามขอบเขตที่สำนักงานก.ล.ต. ให้ขยายผลเพิ่มเติม คู่ขนาดไปกับการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษ ที่ บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮ้าส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด ("PwC") กำลังเร่งตรวจสอบให้แล้วเสร็จ โดยบริษัทจะแจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับการดำเนินการในส่วนนี้เพิ่มเติมภายในวันที่ 15 มิ.ย. 2566 ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด 


นอกจากนี้ STARK ยังได้ชี้แจงอีกว่า ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้รับทราบจากหนังสือของผู้สอบบัญชีราย PwC  ลงวันที่24 กุมภาพันธ์ 2566ว่าผู้สอบบัญชีได้ตรวจพบพฤติการณ์อันควรสงสัยในประเด็นการดำเนินงานและได้ปฏิบัติหน้าที่ตามนัยมาตรา 89/25 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2565และประธานกรรมการตรวจสอบของบริษัท ได้มีหนังสือลงวันที่ 27 มีนาคม 2566แจ้งสำนักงาน ก.ล.ต. ถึงการจัดตั้งคณะทำงานภายในเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงตามประเด็นข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีและการแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเข้ามาตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ (special audit)


บริษัทขอเรียนว่าผู้บริหารชุดปัจจุบันได้ให้ร่วมมือและทำงานอย่างใกล้ชิดกับ PwC ในการร่วมวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินและบัญชีของบริษัทในการตรวจสอบบัญชีและจัดทำงบการเงินประจ าปี2565 ตามแผนการดำเนินงานที่ได้ชี้แจงต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ อย่างไรก็ดี เนื่องจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะปลดเครื่องหมายห้ามซื้อหรือขายหลักทรัพย์เป็นการชั่วคราว (เครื่องหมาย SP) ในวันที่ 1 มิถุนายน 2566 เพื่อเปิดให้มีการซื้อขายหุ้นของบริษัท เป็นระยะเวลา 1(หนึ่ง) เดือนในระหว่างวันที่ 1-30 มิถุนายน 2566 บริษัทจึงได้ประสานงานกับผู้สอบบัญชีในการเร่งสอบทานงบการเงินประจำปี 2565 เพื่อให้บริษัทสามารถเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีเบื้องต้นแก่นักลงทุนในระหว่างที่มีการเปิดให้มีการซื้อขายหลักทรัพย์เป็นการชั่วคราว ซึ่งบริษัทคาดว่าจะสามารถเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ได้ภายในวันที่ 16 มิถุนายน 2566 


อย่างไรก็ตาม หากมีเหตุการณ์ที่อาจจะก่อให้เกิดความล่าช้าจนบริษัทไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลภายในระยะเวลาข้างต้น บริษัทจะดำเนินการแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์โดยเร็วที่สุด


**แนวทางแก้ไข 


(1) ให้ความร่วมมือกับผู้แทนผู้หุ้นกู้ในการให้ข้อมูลที่จ าเป็นกับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อการจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ นอกจากนี้ บริษัทยังเตรียมการที่จะทำหนังสือชี้แจงเกี่ยวกับสถานการณ์ของบริษัท และความคืบหน้าในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อให้เห็นว่าบริษัทยังคงดำเนินการที่จำเป็นเพื่อกอบกู้สถานการณ์ของบริษัทตลอดมา


(2) จ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้จำนวนทั้งสิ้น 67.1 ล้านบาทตามกำหนดชำระในเดือนพฤษภาคม 2566


(3) จัดตั้งสายด่วน (hotline) เพื่อเพิ่มช่องทางในการให้ข้อมูล กระจายข้อมูลและชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานการณ์บริษัท โดยบริษัทได้จัดตั้งทีมงานสื่อสารขึ้นใหม่เป็นการเฉพาะให้ทำงานร่วมกับฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ (investor relations) เพื่อรวบรวมคำถาม จัดเตรียมและนำส่งข้อมูลคำตอบที่ถูกต้องให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้และผู้ลงทุนเพื่อให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ของบริษัทอย่างถูกต้อง


(4) เร่งดำเนินการการจัดทำงบการเงินประจ าปี2565เพื่อนำข้อมูลมาจัดทำ (1) แบบแสดงรายงานข้อมูลประจ าปี2565 (แบบ 56-1one report ประจ าปี2565)และ (2) งบการเงินงวดไตรมาสที่ 1 ปี 2566โดยเร็วที่สุด เพื่อลดผลกระทบแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย


ส่วนกรณีสำนักงาน ก.ล.ต. ขอให้บริษัทชี้แจงประเด็นที่ผู้สอบบัญชีตั้งเป็นข้อสังเกตเกี่ยวกับเรื่องที่มีนัยสำคัญและเป็นเหตุบ่งชี้ที่อาจแสดงได้ว่ามีการกระทำที่เข้าข่ายเป็นการทุจริตหรือทำให้บริษัทได้รับเสียหายเกิดขึ้นนั้น ขอชี้แจงว่า บริษัทได้แต่งตั้งผู้บริหารชุดใหม่เข้าทำหน้าที่ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และปรับปรุงระบบการควบคุมภายในให้รัดกุมยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและป้องกันมิให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท และในส่วนของการดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญนั้น ผู้สอบบัญชีและผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกำลังดำเนินการตรวจสอบรายละเอียดในเชิงลึกเพื่อตรวจสอบธุรกรรมทางเงิน ข้อมูลทางบัญชี รายการเดินบัญชี เส้นทางการเงินและจำนวนเงินที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทจะชี้แจงข้อมูลในส่วนนี้เพิ่มเติมให้กับสำนักงาน ก.ล.ต. โดยไม่ชักช้าเมื่อได้รับข้อมูลที่ตรวจสอบเป็นที่แน่ชัดแล้วจากผู้สอบบัญชีและผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องจากการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษ (special audit)


ทั้งนี้ คณะกรรมการและผู้บริหารชุดปัจจุบันต่างก็มิได้นิ่งนอนใจกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น และพร้อมที่จะดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นเพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกราย ตามขั้นตอนและกระบวนการที่เหมาะสม ภายใต้กฎเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องจนถึงที่สุดเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าว


ส่วนกรณีการใช้เงินจากการออกหุ้นกู้ 3 ชุดนั้น จากการตรวจสอบเบื้องต้น บริษัทพบว่าได้มีการนำเงินส่วนหนึ่งที่ได้จากการออกหุ้นกู้ทั้ง 3ชุดไปใช้จ่ายในด้านต่าง ๆ ของบริษัทรวมถึงชำระสินเชื่อธนาคารหรือบริษัทในกลุ่ม ชำระคืนหุ้นกู้ของบริษัทย่อย ชำระคืนตั๋วแลกเงิน รวมตลอดถึงการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการขยายธุรกิจและ/หรือ การลงทุนของกลุ่มบริษัท 


เนื่องจากการตรวจสอบบัญชีโดยผู้สอบบัญชียังไม่แล้วเสร็จ บริษัทจึงยังไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับการใช้เงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้ทั้ง 3 ชุดที่ครบถ้วนสมบูรณ์เมื่อผู้สอบบัญชียืนยันความถูกต้องของรายการบัญชีเงินสดของบริษัทเรียบร้อยแล้ว บริษัทจะได้เรียนชี้แจงสถานะของเงินคงเหลือในส่วนนี้ให้สำนักงาน ก.ล.ต. ทราบเพิ่มเติมโดยเร็ว


และกรณีการใช้เงินจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดจำนวน 5,580 ล้านบาทนั้น ซึ่งเดิมมีแผนจะนำไปซื้อหุ้นใน LEONI Kabel GmbH ซึ่งเป็นบริษัทจำกัดที่จดทะเบียนภายใต้กฎหมายของประเทศเยอรมนีและ LEONIsche Holding Inc ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนภายใต้กฎหมายของรัฐเดลาแวร์ เมื่อบริษัทได้บอกเลิกสัญญาซื้อขายหุ้นระหว่างบริษัท กับ LEONI AG และLEONI Bordnetz-Systeme GmbH  เนื่องจากเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่ใช้เป็นปัจจัยในการพิจารณาเข้าทำธุรกรรมมีการเปลี่ยนแปลงในทางลบอย่างมีนัยสำคัญ บริษัทจึงมิได้ใช้เงินเพิ่มทุนเข้าทำธุรกรรมภายใต้สัญญาซื้อขายหุ้นตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน และอยู่ระหว่างการดำเนินการพิจารณาเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของการใช้เงินเพิ่มทุนให้เหมาะสมนั้น 


อนึ่ง เนื่องจากการตรวจสอบบัญชีโดยผู้สอบบัญชียังไม่แล้วเสร็จ บริษัทจึงขอชี้แจงข้อมูลในส่วนนี้เพิ่มเติมเมื่อผู้สอบบัญชียืนยันความถูกต้องของรายการบัญชีเงินสดของบริษัทเรียบร้อยแล้ว


นอกเหนือจากประเด็นที่ได้ชี้แจงข้างต้น บริษัทรับทราบถึงข้อสังเกตของสำนักงาน ก.ล.ต. เกี่ยวกับขอบเขตการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษ (special audit) ที่กำลังดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน ว่าหากการตรวจสอบดังกล่าวครอบคลุมเฉพาะธุรกรรมที่อาจมีความผิดปกติ (เช่น การบันทึกยอดขายและลูกหนี้การค้า การจ่ายเงินล่วงหน้าค่าสินค้า และการจัดการสินค้าคงเหลือ) และตรวจสอบเฉพาะบริษัทย่อยรายบริษัท เฟ้ลปส์ ดอด์จ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัดอาจส่งผลให้ได้รับข้อเท็จจริงไม่เพียงพอที่จะสามารถสรุปผลกระทบต่อความถูกต้องของข้อมูลในงบการเงิน บริษัทยินดีที่จะจ้างทีมผู้เชี่ยวชาญเพิ่มเติม เพื่อทำการขยายขอบเขตการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษ (special audit) ให้ครอบคลุมธุรกรรมการขาย ลูกหนี้ การรับชำระหนี้ของบริษัทย่อยทุกแห่งในช่วงระหว่างปี2564 ถึงปี2565 การเปรียบเทียบรายการเคลื่อนไหวของเงินในบัญชีธนาคาร (bank statement) กับรายการรับจ่ายเงินที่บันทึกอยู่ในบัญชี (generalledger) ในช่วงระหว่างปี2564 ถึงเดือนเมษายน 2566และขยายการตรวจสอบไปยังธุรกรรมหรือบัญชีอื่น ในช่วงเวลาใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนรวบรวมหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการชี้แจงต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป


โดยขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการว่าจ้างผู้สอบบัญชีสำนักงานสอบบัญชีหนึ่งที่เป็นผู้สอบบัญชีขนาดใหญ่ดังกล่าว เพื่อมาให้ทำการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษ


รู้ทันเกม รู้ก่อนใคร ติดตาม "ทันหุ้น" ที่นี่

FACEBOOK คลิก https://www.facebook.com/Thunhoonofficial/

YOUTUBE คลิก https://www.youtube.com/channel/UCYizTVGMealUUalT6VdUdNA

Tiktok คลิก https://www.tiktok.com/@thunhoon_

LINE@ คลิก https://lin.ee/uFms4n5

TELEGRAM คลิก https://t.me/thunhoon_news

Twitter คลิก https://twitter.com/thunhoon1

จาก
ถึง
Select...
หุ้น
Select...
หัวข้อ
Select...

ข่าวล่าสุด

อ่านต่อ

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุ้กกี้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา  อ่านเพิ่มเติม

X