> SET > STARK

26 พฤษภาคม 2023 เวลา 09:19 น.

STARK ขอยกเว้นเหตุผิดนัด-ไถ่ถอนหุ้นกู้คืนทันที 9 พันล. นัดถก 31 พ.ค.

#STARK #ทันหุ้น - บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ STARK นัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ 31 พ.ค. พิจารณาการยกเว้นเหตุผิดนัด หากไม่อนุมัติให้พิจารณาเรียกคืนหนี้หุ้นกู้ทั้งหมดในทันทีไม่ต้องรอครบอายุ รวมจำนวนหุ้นกู้ 5 รุ่น มูลค่า 9,198.4 ล้านบาท


บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ STARK แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ จะได้จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในวันที่ 31พฤษภาคม 2566 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อพิจารณาวาระที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้

(ก) การยกเว้นเหตุผิดนัดอันเกิดจากการที่ผู้ออกหุ้นกู้ส่งแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2565 ล่าช้ากว่าที่กฎหมาย และข้อกำหนดสิทธิกำหนด

(ข) การเรียกให้หนี้เงินต้นและดอกเบี้ยภายใต้หุ้นกู้ทั้งหมดถึงกำหนดชำระโดยพลัน

หมายเหตุ: จะมีการพิจารณาลงมติในวาระตามข้อ (ข) เฉพาะในกรณีที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติ"ไม่ยกเว้นเหตุผิดนัด" ในวาระที่ 1


ผลของมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้

วาระเรื่องการยกเว้นเหตุผิดนัดอันเกิดจากการที่ผู้ออกหุ้นกู้ส่งแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2565 ล่าช้ากว่าที่กฎหมาย และข้อกำหนดสิทธิกำหนด


ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีมติยกเว้นเหตุผิดนัดตามที่เสนอ จะถือว่าไม่เคยเกิดเหตุผิดนัดนั้นขึ้น และผู้ถือหุ้นกู้จะเรียกร้องผู้ออกหุ้นกู้เนื่องจากเหตุเดียวกันนี้อีกไม่ได้ เว้นแต่จะได้มีการสงวนสิทธิไว้ ทั้งนี้ การที่ผู้ถือหุ้นกู้ตกลงยกเว้นเหตุผิดนัดให้ในครั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้จะยังคงมีหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการที่จะต้องนำส่งงบการเงินให้เสร็จสิ้นเรียบร้อยต่อไป นอกจากนี้ สิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ที่จะได้รับ และหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ที่จะต้องชำระเงินต้น และดอกเบี้ยภายใต้หุ้นกู้จะยังคงเป็นเช่นเดิม


ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้มีมติไม่ยกเว้นเหตุผิดนัดตามที่เสนอย่อมถือว่าเหตุผิดนัดยังคงมีอยู่และผู้ถือหุ้นกู้ย่อมมีสิทธิตามข้อกำหนดสิทธิที่ จะเรียกร้องค่าเสียหาย (ผ่านผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้) หากพิสูจน์ได้ว่าความเสียหายนั้นเกิดขึ้นจากการที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่นำส่งงบการเงินต่อสำนักงาน ก.ล.ต. หรือมีสิทธิเรียกให้หนี้ทั้งหมดภายใต้หุ้นกู้ถึงกำหนดชำระโดยพลัน


วาระเรื่องการเรียกให้หนี้เงินต้นและดอกเบี้ยภายใต้หุ้นกู้ทั้งหมดถึงกำหนดชำระโดยพลัน

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้มีมติเรียกให้นี้ทั้งหมดถึงกำหนดชำระโดยพลันผู้ถือหุ้นกู้จะมีสิทธิเรียกร้องให้ผู้ออกหุ้นกู้ชำระเงินต้นทั้งหมด พร้อมทั้งดอกเบี้ยซึ่งคำนวณจนถึงวันกำหนดชำระหนี้โดยพลัน ตามหนังสือเรียกให้ชำระหนี้โดยพลันที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะได้ส่งถึงผู้ออกหุ้นกู้ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้มีมติไม่เรียกให้หนี้ทั้งหมดถึงกำหนดชำระโดยพลันแม้เหตุผิดนัดจะยังคงอยู่เนื่องจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ไม่ได้มีมติยกเว้นเหตุผิดนัด แต่การที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติไม่เรียกให้หนี้ทั้งหมดถึงกำหนดชำระโดยพลันเนื่องจากเหตุนี้ มติดังกล่าวมีผลผูกพันผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายที่จะไม่มีการเรียกให้หนี้ถึงกำหนดชำระโดยพลันด้วยเหตุเดียวกันนี้อีกเว้นแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้จะได้กำหนดเงื่อนไขไว้เป็นอย่างอื่น อนึ่ง การมีมติไม่เรียกให้หนี้ทั้งหมดถึงกำหนดชำระโดยพลัน ไม่มีผลเป็นการยกเว้นเหตุผิดนัด หรือยกเลิกหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายของผู้ออกหุ้นกู้


บริษัทชี้แจงเหตุที่ส่งงบการเงิน และรายการข้อมูลประจำปี 2565 ล่าช้า ระบุว่าตามที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้เปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีระหว่างปี พ.ศ. 2565 จากบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ จำกัด มาเป็นบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด ("PwC") เนื่องจากการครบกำหนดหมุนเวียนผู้สอบบัญชี และความล่าช้าที่เกิดขึ้นการจัดเตรียมข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการตรวจสอบโดย PwC วิธีการตรวจนับสินค้าคงคลังตลอดจนการดำเนินการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี ผู้ออกหุ้นกู้จึงมีความจำ เป็นต้องนำส่งงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ("งบการเงินประจำปี 2565") ล่าช้ากว่าที่กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นกู้ได้มีมติยกเว้นเหตุผิดนัดจากการส่งงบการเงินล่าช้าดังกล่าว ในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 28ื เมษายน 2566


ผู้ออกหุ้นกู้ขออภัยในความล่าช้าในการจัดทำงบการเงินประจำปี 2565 โดยผู้ออกหุ้นกู้มิได้นิ่งนอนใจและให้ความร่วมมือแก่ PwC ในการตรวจสอบบัญชี รวมตลอดถึงการจัดทำ Special Audit เพื่อให้สามารถจัดทำ และนำส่งงบการเงินประจำปี 2565ตามหน้าที่ที่พึงปฏิบัติอย่างเร่งด่วนที่สุด โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2566


เนื่องจากผู้ออกหุ้นกู้จะต้องอาศัยข้อมูลจากงบการเงินประจำปี 2565 ในการจัดทำแบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี 2565และ ณ ปัจจุบัน การจัดทำงบการเงินประจำปี 2565ยังไม่แล้วเสร็จ ผู้ออกหุ้นกู้จึงมีความจำเป็นจะต้องจัดทำและนำส่งแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี พ.ศ. 2565 (แบบ 56-1 one report ประจำปี 2565) ให้สำนักงาน ก.ล.ต. ล่าช้ากว่าที่กฎหมายและข้อกำหนดสิทธิกำหนด

ทั้งนี้ STARK มีหุ้นกู้รวม 5 รุ่น ครบกำหนดไถ่ถอนในช่วง 2 ก.ย.66-12 พ.ค.68 รวมจำนวน 9,198.4 ล้านบาท โดยหุ้นของ STARK อยู่ระหว่างขึ้นเครื่องหมาย SP และจะปลดเครื่องหมาย SP เปิดให้ซื้อขายหุ้นได้ชั่วคราวในวันที่ 1-30 มิ.ย.นี้


รู้ทันเกม รู้ก่อนใคร ติดตาม "ทันหุ้น" ที่นี่

FACEBOOK คลิก https://www.facebook.com/Thunhoonofficial/

YOUTUBE คลิก https://www.youtube.com/channel/UCYizTVGMealUUalT6VdUdNA

Tiktok คลิก https://www.tiktok.com/@thunhoon_

LINE@ คลิก https://lin.ee/uFms4n5

TELEGRAM คลิก https://t.me/thunhoon_news

Twitter คลิก https://twitter.com/thunhoon1

จาก
ถึง
Select...
หุ้น
Select...
หัวข้อ
Select...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ่านต่อ

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุ้กกี้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา  อ่านเพิ่มเติม

X