> SEC >

18 กันยายน 2023 เวลา 13:47 น.

ครม.ไฟเขียวตั้ง"พรอนงค์ บุษราตระกูล" เป็นเลขาฯ ก.ล.ต.คนใหม่

คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบให้แต่งตั้ง นางพรอนงค์ บุษราตระกูล อาจารย์ประจำภาควิชาการเงินและการธนาคาร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) คนใหม่


รศ.ดร.พรอนงค์ บุษราตระกูล ปัจจุบันเป็น ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการกำกับดูแลกิจการ และอาจารย์ประจำภาควิชาการเงินและการธนาคาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ประวัติการศึกษา

ปี 2556 - CHARTERED FINANCIAL ANALYST (CFA), ประเทศไทย

ปี 2545 - CERTIFIED INTERNAL AUDITOR (CIA), สถาบันระหว่างประเทศ ผู้ตรวจสอบบัญชี, สหรัฐอเมริกา

ปี 2540 - ปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจ การเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปี 2534 - ปริญญาโท สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางการจัดการ มหาวิทยาลัยดัลลัส สหรัฐอเมริกา

ปี 2532 - ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจการจัดการเชิงปริมาณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จาก
ถึง
Select...
หุ้น
Select...
หัวข้อ
Select...

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุ้กกี้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา  อ่านเพิ่มเติม

X