> จัดเต็มข่าว PR > BKI

14 พฤศจิกายน 2023 เวลา 18:30 น.

กรุงเทพประกันภัย คว้าผลการประเมิน CGR ในระดับ 5 ดาว

กรุงเทพประกันภัยคว้าผลการประเมิน CGR ในระดับ 5 ดาว ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 พร้อมกับได้รับคะแนนเต็ม 100 จากการจัดประชุม AGM ต่อเนื่องเป็นปีที่ 9


บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI ได้รับผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2566 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2023 : CGR) ในระดับ 5 ดาว หรือ “ดีเลิศ” (Excellent CG Scoring) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย โดยการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 


โดยกรุงเทพประกันภัยได้รับคะแนนประเมิน 103% สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยรวม ซึ่งอยู่ที่ 81% จากบริษัทจดทะเบียนทั้งหมด 782 บริษัท และได้รับการจัดอันดับอยู่ใน Top Quartile ของบริษัทจดทะเบียนกลุ่มธุรกิจการเงิน 


ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่ให้ความสำคัญในการกำกับดูแลกิจการภายใต้หลักบรรษัทภิบาล ทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน รวมถึงมีการปรับบทบาทและภาวะผู้นำของกรรมการในเชิงรุกมากขึ้น


นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM Checklist) ประจำปี 2566 ในระดับ 5 เหรียญ (100 คะแนนเต็ม ดีเยี่ยมสมควรเป็นตัวอย่าง) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยและสภาธุรกิจตลาดทุนไทย จากการที่บริษัทฯ มุ่งมั่นและให้ความสำคัญในด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน ตลอดจนพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น

จาก
ถึง
Select...
หุ้น
Select...
หัวข้อ
Select...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ่านต่อ

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุ้กกี้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา  อ่านเพิ่มเติม

X