> SET > STARK

30 พฤศจิกายน 2023 เวลา 16:33 น.

ปปง.ให้ผู้เสียหายคดี STARK ยื่นขอคุ้มครองสิทธิ 29 พ.ย.-26 ก.พ.

#STARK #ทันหุ้น - ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ ปปง.ให้ผู้เสียหายคดี STARK ยื่นขอคุ้มครองสิทธิ  29 พ.ย.66-26 ก.พ.67


เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง ให้ผู้เสียหายยื่นคำร้องขอคุ้มครองสิทธิจากการกระทำความผิดมูลฐาน โดยระบุว่า ด้วยคณะกรรมการธุรกรรมได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ 11/2566 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 ให้ยึด และอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว มีกำหนดไม่เกิน 90 วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติในความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชน และความผิดเกี่ยวกับการยักยอกตามประมวลกฎหมายอาญา อันมีลักษณะเป็นปกติธุระรายคดี นายชนินทร์ เย็นสุดใจ กับพวก


กล่าวคือ บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ STARK และบริษัทย่อย ได้มีพฤติการณ์เกี่ยวกับการลงข้อความเท็จ ทำบัญชีไม่ถูกต้อง ไม่เป็นปัจจุบันหรือไม่ตรงต่อความเป็นจริง ในบัญชีหรือเอกสารของบริษัท ในปี 2564 ถึงปี 2565และเปิดเผยข้อความอันเป็นเท็จในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ และร่างหนังสือชี้ชวน (แบบแสดงรายการข้อมูล)


โดยเปิดเผยงบการเงินประจำปี 2564 ที่มีการตกแต่งบัญชี และปกปิดข้อความจริง ซึ่งควรบอกให้แจ้งในแบบแสดงข้อมูลในส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (Factsheet) โดยการกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำโดยทุจริตหลอกลวง และโดยการหลอกลวงนั้น ได้ไปซึ่งทรัพย์สินจากผู้ถูกหลอกลวง ดังนี้


บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มีการยื่นคำขออนุญาต และแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน (แบบ Filing) โดยอาศัยข้อเท็จจริงที่มีการตกแต่งบัญชี และเอกสารที่เกี่ยวข้องของบริษัท อันเป็นข้อความเท็จ รวมถึงปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการเสนอขายหุ้นกู้ต่อผู้ลงทุนสถาบัน และผู้ลงทุนรายใหญ่ เป็นเหตุให้ผู้ลงทุนดังกล่าวได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก


อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 49/1แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2565จึงขอให้บุคคลผู้ได้รับความเสียหายโดยตรงจากการกระทำความผิดมูลฐานในรายคดีดังกล่าว และไม่มีส่วนร่วมในการกระทำความผิดนั้น ยื่นคำร้องพร้อมหลักฐานแสดงรายละเอียดแห่งความเสียหาย และจำนวนความเสียหายที่ได้รับต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินภายใน 90 วัน (เก้าสิบวัน) นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา


ขั้นตอน และวิธีการยื่นคำร้องขอคุ้มครองสิทธิจากการกระทำความผิดมูลฐาน

1. ผู้มีสิทธิยื่นคำร้องฯ ต้องเป็น “ผู้เสียหาย” จากการกระทำความผิดมูลฐาน โดยมีเอกสารประกอบ ดังนี้

1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เสียหาย และ/หรือสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อสกุล (ถ้ามี)

2) สำเนาหลักฐานการแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษ (รายงานประจำวัน) /หรือ สำเนาบันทึกคำให้การในฐานะผู้กล่าวหาต่อพนักงานสอบสวน และ/หรือ สำเนาคำสั่งหรือคำพิพากษา (ถ้ามี)

3) ใบมอบอำนาจ พร้อมติดอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีมอบอำนาจ)

4) สำเนาสัญญาการลงทุน หรือสำเนาเอกสารการทำธุรกรรมที่แสดงถึงความเสียหาย จำนวนความเสียหาย

5) บัญชีซื้อขาย รายการซื้อขาย และมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์

6) สำเนาหนังสือยืนยันการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือหนังสือการเรียกชำระค่าซื้อหุ้น หรือเอกสารหลัก

7) สำเนาบันทึกคำให้การในฐานะพยานต่อพนักงานสอบสวน (ถ้ามี)

8) เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง


2. วิธีการยื่นคำร้องฯ มี 2 ช่องทาง ดังนี้

1) ยื่นด้วยตนเองที่สำนักงาน ปปง.

2) ยื่นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน (จ่าหน้าซองมาที่สำนักงาน ปปง. เลขที่ 422 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โดยวงเล็บมุมของด้านบนว่า (ส่งแบบคำร้องขอคุ้มครองสิทธิ คดีราย นายชนินทร์ เย็นสุดใจ กับพวก)


ทั้งนี้ สามารถยื่นคำร้องขอคุ้มครองสิทธิด้วยตนเองหรือมอบอำนาจ ให้บุคคลอื่นมาดำเนินการแทน (โดยมีหนังสือมอบอำนาจพร้อมติดอากรแสตมป์ 30 บาท และเอกสารทุกฉบับต้องรับรองสำเนาถูกต้อง


3. ระยะเวลายื่นคำร้องฯ

ภายในกำหนดเวลา 90 วัน นับแต่วันที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา กล่าวคือ ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่เอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน หากพนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้ส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมแล้ว ท่านจะต้องดำเนินการนำส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม ภายในระยะเวลาที่พนักงานเจ้าหน้าที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ระยะเวลาส่งเอกสารเพิ่มเติมดังกล่าว ต้องอยู่ภายในกำหนดเวลา 90 วัน นับแต่วันที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
รู้ทันเกม รู้ก่อนใคร ติดตาม "ทันหุ้น" ที่นี่

FACEBOOK คลิก https://www.facebook.com/Thunhoonofficial/

YOUTUBE คลิก https://www.youtube.com/channel/UCYizTVGMealUUalT6VdUdNA

Tiktok คลิก https://www.tiktok.com/@thunhoon_

LINE@ คลิก https://lin.ee/uFms4n5

TELEGRAM คลิก https://t.me/thunhoon_news

Twitter คลิก https://twitter.com/thunhoon1

จาก
ถึง
Select...
หุ้น
Select...
หัวข้อ
Select...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ่านต่อ

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุ้กกี้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา  อ่านเพิ่มเติม

X