> SET > JMART

15 พฤษภาคม 2024 เวลา 18:54 น.

JMART ฟื้นกำไรQ1/67 พลิกบวก 235.8 ล้านบาท โตต่อจาก Q4/66 ตี๋น้อยส่งกำไร 83 ล้านบาท

บริษัท เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ JMART รายงานกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้น ไตรมาส 1/2567 เท่ากับ 235.8 ล้านบาท เป็นการพลิกกำไรจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ขาดทุน 295.7 ล้านบาท นับเป็นการเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อนหน้าจำนวน 530.5 ล้านบาท โดยมีอัตรากำไรสุทธิเท่ากับ 6.6% และคิดเป็นกำไรต่อหุ้นเท่ากับ 0.16 บาท


กำไรไตรมาส1/2567 ยังเติบโตกว่า ไตรมาส4/2566 ที่มีกำไร 166 ล้านบาท คิดเป็นการเติบโต 42.04%


ทั้งนี้บริษัทมีกำไรจากการดำเนินงานในไตรมาส 1/2567 เท่ากับ 612.3 ล้านบาท  เพิ่มขึ้น 431.7 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 239 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า  เนื่องจากในปีนี้ไม่มีการขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากสินทรัพย์ทางการเงินอื่น


@ รายได้เพิ่ม


สำหรับรายได้รวมของบริษัท ไตรมาส 1/2567 เท่ากับ 3,574.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า 197.2 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น ร้อยละ 5.8 ซึ่งการเพิ่มขึ้นของรายได้ของกลุ่มบริษัทมีผลจากธุรกิจบริหารและติดตามลูกหนี้ด้อยคุณภาพของเจเอ็มที โดยมีรายละเอียดของรายได้ในงบการเงินรวม ดังต่อไปนี้


1.รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า เท่ากับ 2,296.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 51.4 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.3 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยส่วนเป็นผลจากการยอดขายในส่วนของธุรกิจมือถือที่เพิ่มขึ้นจากสินค้ารุ่นใหม่


2. รายได้ดอกเบี้ยจากเงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้และเงินให้สินเชื่อ และกำไรจากเงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้ ซึ่งเป็นรายได้ในส่วนของธุรกิจการเงินทั้งในส่วนของเจเอ็มที เท่ากับ 1,129 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 159.2 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.4 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า เนื่องจากการจัดเก็บกระแสเงินสดจากหนี้ด้อยคุณภาพได้มากขึ้น เปรียบเทียบกับปีก่อนหน้า


3. รายได้ค่าเช่า เท่ากับ 92.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเท่ากับ 4.4 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 5 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ซึ่งเป็นผลจากการขยายพื้นที่เช่าได้เพิ่มขึ้นจากโดรงการที่แล้วเสร็จในปีก่อนได้แก่ JAS green village บางบัวทอง และ Senera คู้บอน


4.รายได้จากการรับประกันภัย เท่ากับ 56.8 ล้านบาท ลดลง 17.9 ล้านบาทหรือร้อยละ 24 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าเนื่องจาก การพิจารณาการรับประกันภัย เพื่อควบคุมความเสี่ยงในการประกันภัย@ เจาะธุรกิจในมือ 


1. สายงานธุรกิจจัดจำหน่ายมือถือ และอุปกรณ์เสริมบริษัท เจมาร์ท โมบาย จำกัด ("JMB") ในฐานะบริษัทแกนของบริษัทฯ ประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ และอุปกรณ์เสริม ได้ปรับกลยุทธ์ในการดำเนินงาน เพื่อเน้นการสร้างกำไรในการดำเนินงานโดยในไตรมาสที่ 1/2567 ที่ผ่านมา JMB มียอดขายเท่ากับ 2,259 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากไตรมาส1/2566 ร้อยละ 16 และมีผลกำไรสุทธิ เท่ากับ 22 ล้านบาทสถานการณ์ในช่วงที่ผ่านมา JMB ได้นำเอาเทคโนโลยีมาใช้มากขึ้น โดยมองเห็นโอกาสจากธุรกิจการจัดจำหน่ายมือถือ ด้วยระบบการผ่อนแบบ Locked Phone ซึ่งปัจจุบันได้ร่วมโครงการ

กับบริษัทในกลุ่มคือ KBJ Capital ภายใต้โครงการ Samsung Finance+ และได้หารือกับแบรนด์มือถืออื่นๆ เพื่อทำโครงการLocked Phone เพื่อเพิ่มทางเลือกในการผ่อนมือถือให้กับลูกค้าทั่วประเทศ


2. สายงานธุรกิจการบริหารหนี้ด้อยคุณภาพ บริษัท เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) ("JMT") บริษัทย่อยของบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจบริหารหนี้ด้อยคุณภาพยังคงสามารถสร้างผลประกอบการได้ตามเป้าหมาย โดยมีกระแสเงินสดที่เรียกเก็บ (รวมบริษัทร่วมทุน: บริษัท บริหารสินทรัพย์ เจเค จำกัด) เท่ากับ 2,106 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 8 จากไตรมาส 1/2566 ทั้งนี้ ในด้านผลกำไรสุทธิในไตรมาส 1/2567 ที่ผ่านมา JMT รายงานผลกำไรสุทธิ 418.3 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ร้อยละ 7.7 ซึ่งเป็นผลมาจากการตั้งค่าผลขาดทุนทางด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น(ECL) ที่เพิ่มขึ้น


JMT ได้สะสมการลงทุนซื้อหนี้ในปี 2566 ที่ผ่านมาอย่างเพียงพอ แม้ว่าอุปทานในช่วงต้นปี 2567 ของหนี้ด้อยคุณภาพจะมีไม่มากก็ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาว และปัจจุบันบริษัท มีพอร์ตหนี้ในการบริหารอย่างเพียงพอต่อเป้าหมายทางธุรกิจของบริษัทในอนาคต อย่างไรก็ตาม

บริษัทยังคงตั้งเป้าหมายที่จะได้รับกระแสเงินสดรับให้เพิ่มขึ้นโดยบริษัทได้ปรับกลยุทธ์ในการติดตามลูกหนี้อย่างใกล้ชิด


3. สายธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าพร้อมการให้บริการเช่าซื้อบริษัท ซิงเกอร์ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ("Singer') เป็นบริษัทร่วมที่บริษัทฯ ถือหุ้น ผลการดำเนินงานมีกำไรสุทธิเท่ากับ 20 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาส 1/2566 ร้อยละ 98 จากปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ ในไตรมาส 1/2566 Singer มีผลขาดทุนจำนวนมากจากการตั้งสำรองหนี้ด้อยคุณภาพ และการประมาณการความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยงของหนี้ด้อยคุณภาพที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด ซึ่ง SINGER ได้ตั้งสำรองไว้ในไตรมาส 1/2566 ต่อเนื่องจนถึงไตรมาส 2/2566 ทั้งนี้ภายหลังจากการปรับกระบวนการดำเนินงานและลดค่าใช้จ่ายจึงเริ่มกลับมามีผลกำไรตั้งแต่ไตรมาส 3/2566 ที่ผ่านมา


SINGER ยังคงมีความตั้งใจที่จะติดตามหนี้ รวมถึงดำเนินกระบวนการทางกฎหมาย เพื่อติดตามหนี้ด้อยคุณภาพคืนกลับมาให้มากที่สุด ซึ่งคาดว่าจะปรับตัวดีอย่างต่อเนื่อง จากแผนการดำเนินงานในการเพิ่มรายได้ และลดค่าใช้จ่ายของบริษัทอย่างเหมาะสม


4. สายงานธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และพื้นที่ค้าปลีกบริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) ("J") บริษัทย่อยของบริษัทฯ ประกอบธุรกิจพื้นที่เช่า และศูนย์การค้าแบบCommunity Mall มีกำไรสุทธิ 6.1 ล้านบาท ในไตรมาสที่ 1/2567 ลดลงจากไตรมาสที่ 1 ปี 2566 เท่ากับ 16.4 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 72.8 ซึ่งเป็นผลจากสถานการ์ณเศรษฐกิจมีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานธุรกิจของบริษัท อย่างไรก็ตามในไตรมาส 1 ที่ผ่านมา บริษัทได้เปิดศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแห่งใหม่Senera สาขาบางบัวทอง และหลังจากนี้ JAS Asset ยังมีแผนที่จะขยายสาขาของศูนย์การค้าตามแผนที่ได้กำหนดไว้แล้ว คือJas Green Village สุขาภิบาล 2 (ประเวศ) ตั้งเป้าหมายเปิดภายในไตรมาส 2/2567, Jas Green Village รามคำแหงตั้งเป้าหมายเปิดภายในไตรมาส 3/2567, และ Jas Green Village ขอนแก่น ตั้งเป้าหมายเปิดภายในไตรมาส 4/2567 หรือภายในต้นปี 2568 ซึ่งทั้งหมดนี้จะสร้างกระแสรายได้ค่าเช่าเพิ่มขึ้นให้กับบริษัทต่อไปในอนาคต


5. สายธุรกิจเทคโนโลยีทางการเงิน (Fintech) บริษัท เจ เวนเจอร์ส จำกัด ("JVC") ประกอบธุรกิจพัฒนาซอฟ์ทแวร์ และลงทุนในบริษัท Started-up ที่มี ศักยภาพ มีพัฒนาการในการดำเนินงานที่ชัดเจน โดยในไตรมาส 1/2567 ที่ผ่านมาJVC มีกำไรสุทธิ 8 ล้านบาท จากการพัฒนาโครงการDigitization ทั้งในกลุ่มบริษัทเจมาร์ท (Jaymart DX) ภายใต้โครงการดังกล่าว ปัจจุบัน JVC เป็นหน่วยงานสำคัญที่ช่วยผลักดันให้เกิด New Jaymart Ecosystem ซึ่งประกอบไปด้วย ธุรกิจ New Commerce และธุรกิจ  Fintech ซึ่งในปีนี้จะได้เห็นพัฒนาการที่คืบหน้าต่อไป 


@ สุกี้ตี๋น้อย ส่งกำไร 83 ล้านบาท


ด้านการลงทุนในสุกี้ตี๋น้อย ในไตรมาส 1/2567 บริษัทฯ ได้รับส่วนแบ่งกำไรจากสุกี้น้อย 83 ล้านบาท ที่ผ่านมาได้มีพัฒนาในด้านการขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันมีจำนวน 64 สาขา (ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 โดยได้เริ่มเปิดสาขาในต่างจังหวัดมากขึ้น ทั้งนี้การเปิดสาขาใหม่ที่ผ่านมาทำให้ Teenoi มีรายได้เพิ่มขึ้น และมีกำไรสุทธิที่เติบโตขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดยบริษัทฯ ได้มีการร่วมมือกันในการพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่องในปี 2567


จาก
ถึง
Select...
หุ้น
Select...
หัวข้อ
Select...

ข่าวล่าสุด

อ่านต่อ

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุ้กกี้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา  อ่านเพิ่มเติม

X