> CSR คุณค่าเพื่อสังคม >

13 กุมภาพันธ์ 2020

BDMS อนุมัตินโยบายสิ่งแวดล้อม ‘BDMS Earth Healthcare’

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือ BDMS  ประกาศใช้นโยบายสิ่งแวดล้อม ‘BDMS Earth Healthcare’ อย่างเป็นทางการ  มุ่งบริหารจัดการทรัพยากรภายในองค์กรและสร้างบุคลากรให้มีทัศนคติและมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม   เพื่อสร้างรากฐานสู่การดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสอดคล้องกับยุทธศาสตร์โลกที่มุ่งเน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืน   ด้วยการสร้างวัฒนธรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบุคลากรในองค์กรและชุมชนรอบข้าง  เพื่อสร้างประโยชน์ร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม  โดยกำหนดแนวทางการดำเนินงานออกเป็น 4 ด้าน ประกอบด้วย


1. สร้างให้บุคลากรมีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
2. ออกแบบและสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมในการทำงาน ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และแนวทางรับมือกับมลภาวะที่เกิดขึ้นอย่างเหมาะสม
3. เดินหน้าสู่การทำธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
4. สร้างการมีส่วนร่วมและผลประโยชน์ร่วมอย่างยั่งยืน เพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีในชุมชน

โดยนโยบายทั้ง 4 จะนำไปสู่การดำเนินกิจกรรม  เพื่อผลักดันให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  มีสิ่งแวดล้อมที่ดีและมีการเติบโตไปพร้อมกันตามแนวคิด ‘เติบโต สมดุล  ยั่งยืน’

จาก
ถึง
หุ้น
Select...
หัวข้อ
Select...

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุ้กกี้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา  อ่านเพิ่มเติม

X