นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)

วันที่มีผลบังคับใช้: 12 กันยายน 2562

ทันหุ้น ("เรา" หรือ "พวกเรา") ดำเนินการเว็บไซต์ Thunhoon.com (จากนี้ไปจะเรียกว่า “บริการ”)

นโยบายนี้อธิบายถึงวิธีการที่เราปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เช่น การเก็บรวบรวม การจัดเก็บรักษา การใช้ การเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคลลของคุณ ขณะคุณใช้บริการของเรา และและทางเลือกต่าง ๆ ที่คุณมีในการเข้าถึงข้อมูลนั้น ทั้งนี้ นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับ Thunhoon.com ได้ถูกสร้างขึ้นจากความช่วยเหลือของ Privacy Policy Generator.

เราใช้ข้อมูลของคุณเพื่อให้บริการและปรับปรุงบริการ โดยการใช้บริการ คุณตกลงที่จะรวบรวมและใช้ข้อมูลตามนโยบายนี้ เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ มีความหมายเช่นเดียวกับในข้อกำหนดและเงื่อนไขของเรา ซึ่งสามารถเข้าถึงได้จาก Thunhoon.com

นิยาม

 • บริการ (Service)

  การบริการ คือเว็บไซต์ Thunhoon.com ดำเนินการโดย ทันหุ้น

 • ข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data)

  ข้อมูลส่วนบุคคลหมายถึง ข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนของของบุคคลจากข้อมูลเหล่านั้น (หรือจากข้อมูลเหล่านั้น และข้อมูลอื่นๆ ทั้งอยู่ในความครอบครองของเราหรือมีความเป็นไปได้ว่าจะเข้ามาอยู่ในความครอบครองของเรา)

 • ข้อมูลการใช้งาน (Usage Data)

  ข้อมูลการใช้งาน คือข้อมูลที่ถูกรวบรวมโดยอัตโนมัติ ไม่ว่าจะมาจากการใช้บริหาร หรือข้อมูลจากวิธีการเข้าถึง (ยกตัวอย่าง ระยะเวลาที่เข้าเยี่ยมชมหน้าบริการของเรา)

 • คุกกี้ (Cookies)

  คุกกี้ เป็นชิ้นส่วนข้อมูลเล็ก ๆ ที่เก็บอยู่ในอุปกรณ์ของคุณ (คอมพิวเตอร์ หรือ อุปกรณ์เคลื่อนที่)

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และการนำข้อมูลไปใช้ (Information Collection and Use)

เราเก็บรวบรวมข้อมูลหลายประเภทแตกต่างกันสำหรับวัตถุประสงค์ที่จะให้บริการและปรับปรุงบริการของเราแก่คุณ

ประเภทของข้อมูลที่รวบรวม (Types of Data Collected)

ข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data)

ขณะกำลังใช้บริการของเรา เราอาจจะขอให้คุณให้ข้อมูลให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวจนได้ ซึ่งสามารถใช่ในการติดต่อหรือระบุตัวตนของคุณ (“ข้อมูลส่วนบุคคล”) โดยข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตนได้นี้ อาจจะครอบคลุม แต่ไม่จำกัดเพียง:

 • คุกกี้และข้อมูลการใช้งาน (Cookies and Usage Data)

ข้อมูลการใช้งาน (Usage Data)

เราอาจรวบรวมข้อมูลวิธีการเข้าถึงบริการและการใช้งาน (“ข้อมูลการใช้งาน”) ข้อมูลการใช้งานนี้อาจรวมถึงข้อมูล เช่น ที่อยู่อินทอร์เน็ต โพรโตคอลของคอมพิวเตอร์ของคุณ (เช่น ที่อยู่ IP) ประเภทของเบราเซอร์ รุ่นของเบราเซอร์ หน้าบริการของเราที่คุณเข้าชม วันและเวลาที่คุณเข้าชม เวลาที่ใช้ในการเข้าชมหน้าบริการเหล่านั้น ตัวระบุอุปกรณ์ และข้อมูลการวินิจฉัยอื่นๆ

ข้อมูลการติดตามและคุกกี้ (Tracking & Cookies Data)

เราใช้คุกกี้หรือเทคโนโลยีติดตามอื่นๆที่คล้ายกันเพื่อที่จะติดตามกิจกรรมบนบริการของเรา และเราเก็บข้อมูลนั้นๆไว้

คุกกี้ เป็นชิ้นส่วนข้อมูลเล็ก ๆ ซึ่งอาจครอบคลุมตัวระบุตัวตนที่ไม่ระบุชื่อ โดยที่คุกกี้จะถูกส่งไปยังเบราเซอร์ของคุณจากเว็บไซต์หนึ่งและถูกจัดเก็บไว้บนอุปกรณ์ของคุณ ทั้งนี้มีการใช้เทคโนโลยีติดตามอื่นๆ เช่น บีคอนส์ แท็กส์ สคริปต์ เพื่อรวมรวมและติดตามข้อมูล และเพื่อปรับปรุงและวิเคราะห์บริการของเรา

คุณสามารถสั่งให้เบราเซอร์ของคุณปฏิเสธคุกกี้ทั้งหมด หรือ สั่งให้ระบุเมื่อมีการส่งคุกกี้ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่คุณไม่ยอมรับคุกกี้ คุณอาจไม่สามารถใช้บริการบางส่วนของเราได้

ตัวอย่างของคุกกี้ที่เราใช้:

 • Session Cookies เราใช้เซสชั่นคุกกี้เพื่อดำเนินการบริการของเรา
 • Preference Cookies เราใช้การตั้งค่าคุกกี้เพื่อให้จดจำการตั้งค่าและการตั้งค่าต่างๆของคุณ
 • Security Cookies เราใช้คุกกี้เพื่อความปลอดภัยสำหรับวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัย

การใช้ข้อมูล (Use of Data)

ทันหุ้น ใช้ข้อมูลที่รวบรวมได้เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆดังนี้:

 • เพื่อให้และบำรุงรักษาบริการ
 • เพื่อแจ้งให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงการบริการของเรา
 • เพื่อให้คุณมีส่วนร่วมในรูปแบบอินเทอร์แอคทีฟของบริการของเราเมื่อคุณเลือก interactive features
 • เพื่อให้การดูแลและสนับสนุนลูกค้า
 • เพื่อให้ข้อมูลเชิงวิเคราะห์ หรือมีคุณค่า เพื่อที่เราสามารถปรับปรุงการบริการได้
 • เพื่อตรวจสอบการใช้บริการ
 • เพื่อตรวจจับ ป้องกัน และระบุปัญหาทางเทคนิค

การถ่ายโอนข้อมูล (Transfer Of Data)

ข้อมูลของคุณ รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคล อาจถูกถ่ายโอนและเก็บรักษาไว้ในคอมพิวเตอร์ที่ตั้งอยู่นอกอำเภอ จังหวัด ประเทศ หรือเขตอำนาจศาลของรัฐอื่นๆ ที่ซึ่งกฎหมายคุ้มครองข้อมูลอาจแตกต่างไปจากเขตอำนาจศาลของคุณ

หากคุณอยู่นอกประเทศไทยและเลือกที่จะให้ข้อมูลกับเรา โปรดทราบว่าเราถ่ายโอนข้อมูลรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลมายังประเทศไทยและประมวลข้อมูลที่นั่น

ความยินยอมของคุณต่อนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ตามด้วยการส่งข้อมูลดังกล่าวของคุณแสดงถึงการยอมรับข้อตกลงของคุณต่อการถ่ายโอนนั้น

ทันหุ้น จะดำเนินการทุกขั้นตอนที่จำเป็นอย่างสมเหตุสมผล เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลของคุณได้รับการปฏิบัติอย่างปลอดภัย และเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ และจะไม่มีการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังองค์กรหรือประเทศใดๆ เว้นเสียแต่ว่ามีการควบคุมเพียงพอ ซึ่งรวมถึงความปลอดภัยของข้อมูลของคุณและข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ

การเปิดเผยข้อมูล (Disclosure Of Data)

ข้อกำหนดทางกฎหมาย (Legal Requirements)

ทันหุ้นอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณด้วยเจตนาสุจริต ในกรณีที่จำเป็นดังต่อไปนี้:

 • เพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมาย
 • เพื่อปกป้องและคุ้มครองสิทธิหรือทรัพย์สินของ ทันหุ้น
 • เพื่อป้องกันหรือตรวจสอบความผิดที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้บริการ
 • เพื่อปกป้องความปลอดภัยส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการหรือสาธารณะ
 • เพื่อป้องกันความรับผิดทางกฎหมาย

ในฐานะที่เป็นพลเมืองยุโรป ภายใต้กฎหมาย GDPR คุณได้รับสิทธิส่วนบุคคล โดยคุณสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางเหล่านี้ได้ที่ GDPR Guide.

ความปลอดภัยของข้อมูล (Security of Data)

ความปลอดภัยของข้อมูลของคุณเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเรา แต่โปรดจำไว้ว่าไม่มีวิธีการส่งผ่านทางอินเทอร์เน็ตหรือวิธีการจัดเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์มีความปลอดภัย 100% ในขณะที่เราพยายามใช้วิธีการที่ยอมรับในเชิงพาณิชย์ เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยได้อย่างสมบูรณ์

ผู้ให้บริการ (Service Providers)

เราอาจว่าจ้าง บริษัทอื่น และบุคคลทั่วไป เพื่ออำนวยความสะดวกบริการของเรา ("ผู้ให้บริการ") เพื่อให้บริการในนามของเรา เพื่อดำเนินการบริการที่เกี่ยวข้องกับกับการบริการ หรือเพื่อช่วยเราในการวิเคราะห์วิธีการใช้บริการของเรา

บุคคลที่สามเหล่านี้มีการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เพื่อดำเนินงานเหล่านี้ในนามของเราเท่านั้น และมีภาระผูกพันที่จะไม่เปิดเผยหรือใช้งานข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด

ลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่นๆ (Links to Other Sites)

บริการของเราอาจมีลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่นที่เราไม่ได้ดำเนินการ หากคุณคลิกที่ลิงค์บุคคลที่สาม คุณจะถูกนำไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามนั้น เราขอแนะนำให้คุณอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของทุกเว็บไซต์ที่คุณเยี่ยมชม

เราไม่สามารถควบคุมและไม่รับผิดชอบต่อ เนื้อหา นโยบายความเป็นส่วนตัว หรือแนวทางปฏิบัติของเว็บไซต์หรือบริการของบุคคลที่สาม

ความเป็นส่วนตัวของเด็ก (Children's Privacy)

บริการของเราไม่ได้กล่าวถึงผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ("เด็ก")

เราไม่ได้รวบรวมข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลได้อย่างรู้เท่าทันจากใครก็ตามที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี หากคุณเป็นพ่อ-แม่หรือผู้ปกครอง และคุณทราบว่าบุตรหลานของคุณได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เราโปรดติดต่อเรา หากเราทราบว่าเราได้รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากเด็ก โดยไม่ผ่านการยืนยันความยินยอมจากผู้ปกครอง เราจะดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อลบข้อมูลนั้นออกจากเซิร์ฟเวอร์ของเรา

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

เราอาจปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นครั้งคราว ซึ่งเราจะแจ้งให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ โดยการโพสต์นโยบายความเป็นส่วนตัวใหม่ในหน้านี้

เราจะแจ้งให้คุณทราบทางอีเมล และ/หรือประกาศที่เด่นชัดเกี่ยวกับบริการของเรา ก่อนที่การเปลี่ยนแปลงจะมีผลบังคับใช้และมีการปรับปรุง "วันที่มีผลบังคับใช้" ที่ด้านบนของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

คุณควรตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นระยะ สำหรับการเปลี่ยนแปลงใดๆ โดยการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะมีผลเมื่อมีการโพสต์ในหน้านี้

ติดต่อเรา (Contact Us)

หากคุณมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ โปรดติดต่อเรา

  เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุ้กกี้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา  อ่านเพิ่มเติม

  X