> กองทุน >

16 กันยายน 2020

ธนชาต แนะกระจายลงทุนตราสารหนี้ทั่วโลกผ่านกองทุน T-ES-GF ช่วงดอกเบี้ยต่ำ

ทันหุ้น-สู้โควิด : บลจ.ธนชาต ชวนนักลงทุนกระจายพอร์ตลงทุนไปกับกองทุน T-ES-GF กองทุน Feeder Fund ที่เน้นลงทุนในกองทุนตราสารหนี้ระดับโลกที่บริหารงานโดย PIMCO เปิดขายตั้งแต่วันี้ -22 ก.ย. พร้อมรับสิทธิพิเศษ 2 ต่อ หากลงทุนตามเงื่อนไข


นายโชติช่วง ธีรขจรโชติ รองกรรมการผู้จัดการ สายการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จากัด เปิดเผยว่า สาหรับตลาดตราสารหนี้ในปัจจุบัน พบว่า ตราสารหนี้ไทยสัปดาห์ที่ผ่านมา อัตราผลตอบแทนตราสารหนี้ไทย ปรับตัวลดลง 0.01%-0.09% มาอยู่ที่ 1.4% เนื่องจาก ในไตรมาสที่ 3 ปริมาณพันธบัตรออกใหม่จานวนไม่มากนัก ประกอบกับ อัตราผลตอบแทนสหรัฐปรับตัวลดลง 0.05% มาอยู่ที่ 0.66% จากตัวเลขผู้ขอสวัสดิการจ้างงานครั้งแรกในสหรัฐ (US Initial Jobless Claim) ออกมาสูงขึ้นที่ 884,000 ราย และสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ 850,000 ราย


แม้ว่าปัจจุบันดอกเบี้ยจะยังอยู่ในระดับต่า ทาให้ผลตอบแทนในตราสารหนี้ไม่ดึงดูดใจเหมือนช่วงที่ผ่านมา แต่ไม่ว่าอย่างไรการลงทุนตราสารหนี้ยังเป็นเรื่องที่จาเป็น เพราะการผสมตราสารหนี้คุณภาพดีเข้าไปในพอร์ตลงทุนจะทาให้ พอร์ตลงทุนมีความมั่นคงมากขึ้น และเมื่อเจอวิกฤตหรือเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน จะช่วยทาให้พอร์ตมีความยืดหยุ่นและสามารถปรับตัวให้ไม่ขาดทุนมากๆ ได้


บลจ.ธนชาต จึงได้ออก กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง GIS Global Bond (T-ES-GF) กองทุนประเภท Feeder Fund โดยกองทุนหลักเน้นการกระจายการลงทุนไปยังตราสารหนี้ประเภทต่าง ๆ ในหลากหลายสกุลเงินสาคัญทั่วโลก และดูเรชั่นเฉลี่ยของกองทุนโดยปรกติจะอยู่ในช่วงบวกลบไม่เกิน 3 ปี จาก Benchmark และจากข้อมูล Factsheet ของ PIMGBAI ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2020 พบว่าผลตอบแทนมีความน่าสนใจ เมื่อเทียบกับ Benchmark (ดัชนี Bloomberg Barclays Global-Aggregate Total Return Index Value Hedged USD ในรูปเงินบาท) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท พบว่าสามารถชนะดัชนีชี้วัดได้อย่างต่อเนื่องจากค่าเฉลี่ยในระยะยาว 5 ปี โดยผลตอบแทนเฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปี อยู่ที่ 4.94% ต่อปี


นอกนั้นกองทุนนี้ยังมีข้อดีคือ สภาพคล่องของตราสารหนี้ต่าง ๆ ที่สูงมาก เพราะลงทุนในตราสารทั่วโลก การกระจายความเสี่ยงก็ดีกว่าการกระจุกตัวสินทรัพย์อยู่ที่ประเทศใดประเทศเดียว


“สำหรับนักลงทุนที่กำลังมองหำกองทุนรวมตรำสำรหนี้ที่ช่วยเพิ่มผลตอบแทนของพอร์ตให้มำกขึ้นในยุคดอกเบี้ยต่ำ กองทุนนี้มีจุดเด่นที่กระจำยควำมเสี่ยงไปทั่วโลก ทำให้ที่ผ่ำนมำสำมำรถสร้ำงผลตอบแทนได้แข็งแกร่งและสอดรับกับภำวะเศรษฐกิจในทุกระยะ และแน่นอนว่ำเป็นกองทุนที่บริหำรโดย PIMCO ทำให้เชื่อได้ว่ำมีกำรบริหำรงำนอย่ำงมืออำชีพ ดังนั้นจะเป็นนักลงทุนที่ชอบลงทุนเฉพำะตรำสำรหนี้ไทย หรือปกติลงทุนในกองทุนตรำสำรหนี้ต่ำงประเทศอยู่แล้ว กองทุนนี้ก็เหมำะกับนักลงทุนทั้ง 2 แบบ”


กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง GIS Global Bond เน้นลงทุนในกองทุนหลัก PIMCO GIS GLOBAL BOND ในหน่วยลงทุนชนิด Class I ACC ซึ่งเป็น Class ที่เสนอขายผู้ลงทุนสถาบัน ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนนี้จะเปิดขายครั้งแรกในวันที่ 16 – 22 กันยายน 2563 และพิเศษสุด หากลงทุนตามเงื่อนไขจะได้รับสิทธิพิเศษ 2 ต่อ คือ 1. ลงทุนในช่วง IPO ทุกๆ 10 ล้าน รับ T-CASH มูลค่า 1,000 บาท 2. ส่วนลดค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน จากปรกติจะอยู่ที่ 1.00% หากลงทุนก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2020 และลงทุนมากกว่า 1 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 30 ล้านบาท จะลดค่าธรรมเนียมเหลือ 0.50% ส่วนกรณีที่ซื้อตั้งแต่ 30 ล้านบาท จะลดค่าธรรมเนียมเหลือเพียง 0.25% ส่วนค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะไม่มีการเรียกเก็บในปัจจุบัน


อยากลงทุนสำเร็จ เป็นเพื่อนกับเรา พร้อมรับข่าวสารได้ทุกช่องทางที่
APP ทันหุ้น ANDROID คลิ๊ก
https://qrgo.page.link/US6SA
APP ทันหุ้น IOS คลิ๊ก
https://qrgo.page.link/QJKT7
[email protected] คลิ๊ก
https://lin.ee/uFms4n5
FACEBOOK คลิ๊ก
https://www.facebook.com/Thunhoonofficial/
YOUTUBE คลิ๊ก
https://www.youtube.com/channel/UCYizTVGMealUUalT6VdUdNA
TELEGRAM คลิ๊ก
https://t.me/thunhoon_news
Twitter คลิ๊ก
https://twitter.com/thunhoon1

จาก
ถึง
หุ้น
Select...
หัวข้อ
Select...

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุ้กกี้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา  อ่านเพิ่มเติม

X