> ปักหมุดพระราม 9 >

12 เมษายน 2021

ACG แจ้งการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ ACG เปิดเผยข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ระบุว่า ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีมติกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันที่ 19 เม.ย.64 เวลา 10.00 น. ณ ห้องไพรซ์ รูม ชั้น 2 โรงแรมไอบิส สไตล์ กรุงเทพฯ รัชดา


โดยมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทดำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนบริษัทจำกัดมหาชนจำกัด รวมทั้งประกาศโฆษณาหนังสือเชิญประชุมดังกล่าวในหนังสือพิมพ์ก่อนการประชุมเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ซึ่งที่ได้ดำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและประกาศลงในหนังสือพิมพ์เรียบร้อยแล้ว แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่เริ่มทวีความรุนแรงขึ้น บริษัทมีความตระหนักถึงและห่วงใยต่อสุขภาพของผู้ถือหุ้น และผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดประชุมเป็นอย่างยิ่ง


ด้วยเหตุนี้ บริษัทจึงขอเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) โดยหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วนั้น ยังคงใช้ตามเดิม ยกเว้น สถานที่จัดประชุมและแผนที่แสดงสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564


โดยกำหนดให้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ของบริษัท ยังคงเป็นวันและเวลาเดิม คือ วันจันทร์ที่ 19 เม.ย.64 เวลา 10.00 น. และระเบียบวาระเดิม


ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนสำหรับการประชุม e-AGM ได้ โดยการกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียน และส่งที่ Email [email protected] ภายในวันที่ 15 เมษายน 2564


โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารหรือแบบฟอร์มต่างๆ เช่น

  • แบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้า
  • แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุม
  • หนังสือมอบฉันทะแบบ ก ข ค
  • ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้ารวมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) และการมอบฉันทะ

ได้ที่ https://www.autocorpgroup.com/th/investor-relations/shareholder-information/shareholders-meeting

จาก
ถึง
หุ้น
Select...
หัวข้อ
Select...

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุ้กกี้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา  อ่านเพิ่มเติม

X