> SET > ACE

16 กรกฎาคม 2021

ACE ทะยานรับ พล.ต.อ.วิระชัย ทรงเมตตา คัมแบ็ค

ACE ซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกส้าง มูลค่า 190.18 ลบ. ใช้สร้างโรงไฟฟ้าขยะชุมชน


ACE ส่งต่อความห่วงใย มอบถุงสู้โควิด-19 แก่พนักงานชาวบ้านรอบโรงไฟฟ้า


หุ้น บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน) หรือ  ACE ทะยานขึ้นมาอย่างแรง หลังจากที่  พล.ต.อ.วิระชัย ทรงเมตตา ได้กลับมาดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติตามเดิม  โดยพล.ต.อ.วิระชัย ทรงเมตตา เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ACE

วันนี้ (16 ก.ค.64) พล.ต.อ.วิระชัย ทรงเมตตา ได้เดินทางไปลงบันทึกประจำวันที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และเข้าปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติตามเดิม 


หลังจากที่ก่อนหน้านี้  พลตำรวจเอก วิระชัย ได้ถูกสำรองราชการ ถูกตั้งกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรง และถูกร้องทุกข์ดำเนินคดี กรณีถูกกล่าวหา ดักฟัง เผยแพร่ข้อมูลการสนทนา ระหว่าง พลตำรวจเอก วิระชัย ทรงเมตตา รอง ผบ.ตร. กับ พลตำรวจ เอกจักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. (ในขณะนั้น) เป็นเรื่องเป็นราวตั้งแต่ต้นปี 2563 จากกรณีที่ คนร้ายยิงรถ พลตำรวจโท สุรเชษฐ์ หักพาล ที่ปรึกษา (สบ9) และต่อมา พลตำรวจเอก วิระชัย ได้ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองกลางเพื่อให้เพิกถอนคำสั่งสำรองราชการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี


โดนศาลปกครองกลางมีคำสั่ง เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย วิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาคดีหมายเลขดำที่ บ. 438/2563 ศาลปกครองกลาง ระหว่าง พล.ต.อ.วิระชัย ทรงเมตตา ผู้ฟ้องคดี พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 คณะกรรมการข้าราชการตำรวจ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 3 นายกรัฐมนตรี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 4 เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกคําสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกรณีที่ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 มีคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 387/2563 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 ให้ พล.ต.อ.วิระชัย ทรงเมตตา ผู้ฟ้องคดีสำรองราชการ นั้น


 ต่อมาหลังจากที่ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในขณะนั้น ได้ออกคำสั่งให้ พล.ต.อ.วิระชัย ทรงเมตตา รองผู้บัญชาการ ตำรวจแห่งชาติในขณะนั้น สำรองราชการ แล้ว พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจในการคัดเลือกข้าราชการตำรวจที่ดำรงตำแหน่ง จเรตำรวจแห่งชาติและรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เสนอต่อคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ (ก.ต.ช.) เพื่อให้ความเห็นชอบดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก่อน แล้วให้นายกรัฐมนตรีผู้ถูกฟ้องคดีที่ 4 นำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติตามนัยมาตรา 51 (1) แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 แทน พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่ 1 ตุลาคม 2563 และ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ได้ให้สัมภาษณ์กับนักข่าว ซึ่งต่อมาได้ออกอากาศในรายการเนชั่นทันข่าว เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563 ว่า เมื่อ พล.ต.อ.วิระชัย ทรงเมตตา ได้รับคำสั่งให้สำรองราชการ แล้ว พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา จะไม่สามารถเสนอชื่อ พล.ต.อ.วิระชัย ทรงเมตตา ให้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแทน พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ได้เพราะ พล.ต.อ.วิระชัย ทรงเมตตา ถูกสำรองราชการอยู่


ดังนั้น จากเหตุผลที่ได้วินิจฉัยมาตามลำดับ จึงเห็นว่า พฤติการณ์ของ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับเรื่องดังกล่าวข้างต้น จึงถือว่า พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา มีสภาพร้ายแรงอันอาจทำให้การพิจารณาทางการปกครองไม่เป็นกลาง โดยสภาพภายในตามมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ 2539 และกรณีที่ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ออกคำสั่งให้ พล.ต.อ.วิระชัย ทรงเมตตา สำรองราชการนี้ไม่ใช่กรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วน หากปล่อยให้ล่าช้าไปจะเสียหายต่อประโยชน์สาธารณะหรือสิทธิของบุคคลโดยไม่มีทางแก้ไข การสั่งให้ พล.ต.อ.วิระชัย ทรงเมตตา สำรองราชการ จึงไม่อยู่ในข้อยกเว้นของ มาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ 2539 การที่ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ออกคำสั่งให้ พล.ต.อ.วิระชัย ทรงเมตตา สำรองราชการ ตามคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 387/2563 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 จึงน่าจะไม่ชอบด้วยกฎหมาย และมีผลทำให้ประกาศของนายกรัฐมนตรี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 4 ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีลงวันที่ 31 สิงหาคม 2563 เรื่อง ให้ข้าราชการตำรวจ (พล.ต.อ.วิระชัย ทรงเมตตา ผู้ฟ้องคดี) พ้นจากตำแหน่ง น่าจะไม่ชอบด้วยกฎหมายไปด้วย


กรณีจึงมีเหตุอันสมควรที่จะทุเลาการบังคับตามคำสั่ง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 387/2563 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 ที่สั่งให้ พล.ต.อ.วิระชัย ทรงเมตตา สำรองราชการ และประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ให้ พล.ต.อ.วิระชัย ทรงเมตตา พ้นจากตำแหน่งรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติไว้เป็นการชั่วคราวจนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ตามข้อ 72 วรรคสามแห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2543 จึงมีคำสั่งทุเลาการบังคับคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ 387/2563 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 ที่สั่งให้ พล.ต.อ.วิระชัย ทรงเมตตา สำรองราชการ และประกาศของนายกรัฐมนตรี ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2563 ที่ให้ พล.ต.อ.วิระชัย ทรงเมตตา พ้นจากตำแหน่งรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติไว้เป็นการชั่วคราวจนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเป็นอย่างอื่นซึ่งผลของคำสั่งศาลปกครองกลางทำให้ พล.ต.อ.วิระชัย ทรงเมตตา กลับมาดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติตามเดิม นับตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 ซึ่งเป็นวันที่ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในขณะนั้น ออกคำสั่งสำรองราชการ พล.ต.อ.วิระชัย ทรงเมตตา เสมือนว่าไม่เคยมีคำสั่งสำรองราชการ พล.ต.อ.วิระชัย ทรงเมตตา มาก่อนแต่อย่างใด และเสมือนว่าไม่เคยมีประกาศสำนัก นายกรัฐมนตรี ที่ให้ พล.ต.อ.วิระชัย ทรงเมตตา พ้นจากตำแหน่งรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติตามที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษามาก่อนแต่อย่างใด


อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้ในช่วงที่ พลตำรวจเอก วิระชัย โดนคำสั่งของ สำนักนายกรัฐมนตรี ไปปฏิบัติราชการสำนักนายกรัฐมนตรี 24 ม.ค.63 ราคาหุ้นได้ ACE ได้ร่วงลงมาอย่างแรงจาก จาก 4.44 บาท ติดฟลอร์ที่ 3.04 บาท ก่อนปิดวันนั้นที่ 3.20 บาททันที และไหลลงต่อเนื่องไปแตะจุดต่ำสุดที่ 1.90 บาท เมื่อ 13 มี.ค. 63

ก่อนที่ผลงานของ ACE จะดึงราคาหุ้นขึ้นมาได้

สำหรับเส้นทางสายวิบากในช่วงท้ายชีวิตราชการของ พล.ต.อ.วิระชัย มีไทม์ไลน์ดังนี้


24 ม.ค.63 สำนักนายกรัฐมนตรี ได้มีคำสั่งที่ 22/2563 ให้ พล.ต.อ.วิระชัย ไปปฏิบัติราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เนื่องจากมีพฤติการณ์และการกระทำส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่


23 ก.ค.63 พล.อ.ประยุทธ์ ลงนามในคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 219/2563 ให้ พล.ต.อ.วิระชัย กลับไปปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยระบุว่าผลสอบสวนเสร็จแล้ว


24 ก.ค.63 พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. สั่งให้กองคดีแจ้งความเอาผิดอาญาฐานปล่อยคลิปเสียง โดยมีกองบังคับการปราบปรามเป็นพนักงานสอบสวน พร้อมตั้งกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรง


29 ก.ค.63 ผบ.ตร.สั่งสำรองราชการ พล.ต.อ.วิระชัย


31 ก.ค.63 พล.ต.อ.วิระชัย ยื่นหนังสือร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) กรณีถูกสั่งสำรองราชการ และการสอบวินัยร้ายแรงไม่ชอบด้วยกฎหมาย


13 ส.ค.63 พล.ต.อ.จักรทิพย์ มีคำสั่งให้ พล.ต.อ.วิระชัย ไปปฏิบัติหน้าที่สำนักงาน ผบ.ตร. ก่อนมีคำสั่งให้พ้นจากตำแหน่งรอง ผบ.ตร.


24 ส.ค.63 พล.ต.อ.วิระชัย มอบหมายให้ทนายความ ยื่นฟ้อง พล.ต.อ.จักรทิพย์ ที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ในข้อหาปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ


6 ก.ย.63 ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักนายกฯ โปรดเกล้าฯให้ พล.ต.อ.วิระชัย พ้นจากตำแหน่งรองผบ.ตร.


13 ก.ค.64  ศาลปกครองกลางมีคำสั่ง คืน ตำแหน่ง รอง ผบ.ตร. 
อยากลงทุนสำเร็จ เป็นเพื่อนกับเรา พร้อมรับข่าวสารได้ทุกช่องทางที่
APP ทันหุ้น ANDROID คลิ๊ก
https://qrgo.page.link/US6SA
APP ทันหุ้น IOS คลิ๊ก
https://qrgo.page.link/QJKT7
[email protected] คลิ๊ก
https://lin.ee/uFms4n5
FACEBOOK คลิ๊ก
https://www.facebook.com/Thunhoonofficial/
YOUTUBE คลิ๊ก
https://www.youtube.com/channel/UCYizTVGMealUUalT6VdUdNA
TELEGRAM คลิ๊ก
https://t.me/thunhoon_news
Twitter คลิ๊ก
https://twitter.com/thunhoon1

จาก
ถึง
หุ้น
Select...
หัวข้อ
Select...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ่านต่อ

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุ้กกี้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา  อ่านเพิ่มเติม

X