> SET > AOT

20 พฤศจิกายน 2023 เวลา 17:32 น.

AOT ปี 66 กำไร 8.79 พันล. +179% จำนวนเที่ยวบิน-ผู้โดยสารฟื้นตัวแรง

#AOT #ทันหุ้น - บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) แจ้งผลการดำเนินงานงวด 12 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 มีกำไรสุทธิ 8,790.89 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.62 บาท เพิ่มขึ้น 179% เทียบกับงวดเดียวกันปีก่อน มีขาดทุนสุทธิ 11,087.87 ล้านบาท ขาดทุนต่อหุ้น 0.78 บาท


บริษัทชี้แจงว่า ภาพรวมของผลการดำเนินงานด้านปริมาณการจราจรทางอากาศของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 - กันยายน 2566 มีจำนวนเที่ยวบินรวม 639,891 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้น ร้อยละ 62.22เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน แบ่งเป็นเที่ยวบินระหว่างประเทศ 321,053 เที่ยวบิน และเที่ยวบินภายในประเทศ 318,838 เที่ยวบิน 


ส่วนจำนวนผู้โดยสารรวมมีทั้งหมด 100.06 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 114.31 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน แบ่งเป็นผู้โดยสารระหว่างประเทศ 53.91 ล้านคน และผู้โดยสารภายในประเทศ 46.15 ล้านคน ทั้งนี้ เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ได้คลี่คลายลงประกอบกับอุตสาหกรรมการบินและภาคการท่องเที่ยวเริ่มฟื้นตัว


ทอท.ตระหนักและให้ความสำคัญต่อสายการบินและผู้ประกอบการ ณ ท่าอากาศยานที่อยู่ในความรับผิดชอบของ ทอท. ได้แก่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย ท่าอากาศยานภูเก็ต และท่าอากาศยานหาดใหญ่ โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ผ่านมา ทอท.ได้ออกมาตรการพยุงสถานะทางธุรกิจให้แก่สายการบินและผู้ประกอบการ ซึ่งเป็นห่วงโซ่อุปทานที่สำคัญของธุรกิจการบินและท่าอากาศยานให้ยังคงสามารถดำเนินต่อไปได้ โดย ทอท.มีมาตรการให้ความช่วยเหลือสายการบินและผู้ประกอบการ ดังนี้


- ขยายมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการและสายการบิน โดยให้เรียกเก็บเฉพาะค่าผลประโยชน์ตอบแทนอัตราร้อยละ ยกเว้นการเรียกเก็บค่าผลประโยชน์ตอบแทนขั้นต่ำรายเดือนหรือรายปีการยกเว้นและปรับลดค่าเช่าพื้นที่ ค่าบริการการใช้บริการในอาคาร ค่าผลประโยชน์ตอบแทนคงที่รายเดือน ค่าบริการในการขึ้นลงของอากาศยาน (Landing Charges) และค่าบริการที่เก็บอากาศยาน (Parking Charges) จากเดิมสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 เป็นสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 รวมทั้งขยายระยะเวลาอนุญาตประกอบกิจการให้แก่ ผู้ประกอบการ ซึ่งประกอบกิจการเชิงพาณิชย์ ณ ท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่งของ ทอท. ออกไปอีก 1 ปีนับจากวันสิ้นสุดการให้สิทธิประกอบกิจการเดิม


- ปรับปรุงการจัดเก็บรายได้จากการประกอบกิจการเชิงพาณิชย์ในช่วงเปลี่ยนผ่านจากวิกฤตการณ์โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สู่ภาวะปกติ และให้สิทธิเลื่อนการชำระและแบ่งชำระค่าผลประโยชน์ตอบแทนให้ผู้ประกอบการจำนวน 6 งวด สำหรับงวดที่ครบกำหนดชำระตั้งแต่เดือนมกราคม 2566 - มิถุนายน 2566 โดยแต่ละงวดให้ขยายระยะเวลาการชำระออกไปเป็นระยะเวลา 6 เดือน จากวันครบกำหนดชำระตามระยะเวลาปกติและแต่ละงวดให้แบ่งชำระ 12 งวด


- อนุมัติแนวทางการจัดเก็บ การเลื่อนชำระ และการแบ่งชำระค่าบริการการใช้บริการระบบตรวจบัตรโดยสารขึ้นเครื่อง (Boarding Facilitation Charge) ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานเชียงใหม่ท่าอากาศยานหาดใหญ่ และท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย โดยค่าบริการตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2565-พฤษภาคม 2566 ให้แบ่งชำระยอดรวมคงเหลือสุทธิออกเป็น 7 งวด ชำระเป็นรายเดือนตั้งแต่มิถุนายน 2566-ธันวาคม 2566 นอกจากนี้ได้อนุมัติแนวทางการจัดเก็บ การเลื่อนชำระ และการแบ่งชำระค่าบริการดังกล่าวเพิ่มเติมโดยค่าบริการตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2566 - ธันวาคม 2566 ให้แบ่งชำระยอดรวมคงเหลือสุทธิออกเป็น 6 งวด ชำระเป็นรายเดือนตั้งแต่มกราคม 2567 - มิถุนายน 2567 ภายหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 คลี่คลายลง ทอท.ได้มีโครงการกระตุ้นตลาดเพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับสายการบินเพื่อให้ธุรกิจฟื้นตัวได้เร็วขึ้น ดังนี้


- โครงการกระตุ้นตลาดด้านการบินให้แก่สายการบินที่ทำการบิน ณ ท่าอากาศยานของ ทอท.ทั้ง 6 แห่ง สำหรับเส้นทางบินประจำระหว่างประเทศและภายในประเทศ ที่เป็นเส้นทางบินใหม่เฉพาะเที่ยวบินขนส่งผู้โดยสาร มีระยะเวลาโครงการตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2565 - 31 ตุลาคม 2568 โดยให้ส่วนลดค่าบริการในการขึ้นลงของอากาศยาน ค่าบริการที่เก็บอากาศยาน และค่าบริการใช้สะพานเทียบเครื่องบิน ในปีที่ 1 ร้อยละ 95 ปีที่ 2 และ ปีที่ 3 ร้อยละ 75


- โครงการสร้างแรงจูงใจและชดเชยให้สายการบินที่ย้ายการให้บริการไปยังอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (Satellite 1 : SAT -1) ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยให้ส่วนลดค่าเช่าพื้นที่ห้องรับรองใหม่ที่อาคาร SAT-1 ส่วนลดด้านการบินเฉพาะเที่ยวบินที่มาใช้บริการ ณ อาคาร SAT-1 เท่านั้น ได้แก่ ค่บริการในการขึ้นลงของอากาศยานค่าบริการที่เก็บอากาศยาน และค่าบริการใช้สะพานเทียบเครื่องบิน อัตราส่วนลดขึ้นอยู่กับระยะเวลาโครงการที่สายการบินเลือก ทั้งนี้ ระยะเวลาโครงการมีระยะ 1.5 ปี หรือ 3 ปี


อย่างไรก็ตาม รายละเอียดมาตรการและโครงการข้างต้นต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และแนวปฏิบัติที่ ทอท.กำหนด รวมทั้งสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกโครงการ มาตรการ เงื่อนไขการให้สิทธิต่างๆรวมทั้งสิทธิการเลื่อนชำระและผ่อนชำระดังกล่าวให้เหมาะสมกับสถานการณ์เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2566 ทอท.ได้เปิดให้บริการอาคาร SAT-1 แบบ Soft Opening ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่งการเปิดใช้อาคารดังกล่าวจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จาก 45 ล้านคนต่อปี เป็น 60 ล้านคนต่อปี อาคาร SAT-1 ได้มีการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาให้บริการกับผู้โดยสาร อาทิ รถฟฟ้าขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ โดย ทอท.ให้ความสำคัญในเรื่องระดับการให้บริการ


ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้โดยสารได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยมากที่สุด อีกทั้งยังคำนึงถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยการออกแบบอาคารที่ยั่งยืน โดยใช้วัสดุการก่อสร้างที่ดูแสรักษาได้ง่าย เพื่อช่วยให้ประหยัดพลังงานและเน้นการใช้แสงจากธรรมชาติ สอดรับกับแผนขับเคลื่อนท่าอากาศยานสุวรรณภูมิให้ก้าวสู่การเป็นท่าอากาศยานรักษ์โลกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทอท.จึงมีความพร้อมในการเปิดต้อนรับนักเดินทางจากทั่วโลกด้วยบริการที่มีคุณภาพและความปลอดภัยระดับมาตรฐานสากล รวมทั้งยกระดับขีดความสามารถของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิสู่ท่าอากาศยานชั้นนำระดับโลก และรองรับการเป็นศูนย์กลางการบินของภูมิภาค
รู้ทันเกม รู้ก่อนใคร ติดตาม "ทันหุ้น" ที่นี่

FACEBOOK คลิก https://www.facebook.com/Thunhoonofficial/

YOUTUBE คลิก https://www.youtube.com/channel/UCYizTVGMealUUalT6VdUdNA

Tiktok คลิก https://www.tiktok.com/@thunhoon_

LINE@ คลิก https://lin.ee/uFms4n5

TELEGRAM คลิก https://t.me/thunhoon_news

Twitter คลิก https://twitter.com/thunhoon1

จาก
ถึง
Select...
หุ้น
Select...
หัวข้อ
Select...

ข่าวล่าสุด

อ่านต่อ

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุ้กกี้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา  อ่านเพิ่มเติม

X