> Digital Coin >

28 มีนาคม 2024 เวลา 15:00 น.

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความเห็น ปรับปรุงเกณฑ์ออกโทเคนฯเกี่ยวกับความยั่งยืน

#โทเคนดิจิทัล #ทันหุ้น - ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นการปรับปรุงหลักเกณฑ์การเสนอขายโทเคนดิจิทัลเกี่ยวกับความยั่งยืน


สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อหลักการปรับปรุงหลักเกณฑ์การเสนอขายโทเคนดิจิทัลเกี่ยวกับความยั่งยืน เพื่อให้มีกลไกการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความยั่งยืนที่เพียงพอต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนและเป็นไปตามมาตรฐานสากล ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศและช่วยให้บรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติด้านความยั่งยืน


ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนในการประชุมช่วงปลายปี 2566ได้มีมติเห็นชอบหลักการจัดตั้งกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน (Thailand ESG Fund : TESG fund) รวมถึงให้ TESG fund สามารถลงทุนในโทเคนดิจิทัลเกี่ยวกับความยั่งยืนได้ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศและช่วยให้บรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติด้านความยั่งยืน และ ก.ล.ต. ได้เสนอหลักการในการปรับปรุงหลักเกณฑ์การเสนอขายโทเคนดิจิทัลเกี่ยวกับความยั่งยืนให้เทียบเคียงได้กับหลักเกณฑ์ของผลิตภัณฑ์อื่นในตลาดทุนที่เกี่ยวข้องกับด้านความยั่งยืน และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับโทเคนดิจิทัล ซึ่งคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้มีมติเห็นชอบแล้ว นั้น


ก.ล.ต. จึงเปิดรับฟังความคิดเห็นในการปรับปรุงหลักเกณฑ์การเสนอขายโทเคนดิจิทัลเกี่ยวกับความยั่งยืน ได้แก่ โทเคนดิจิทัลเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (green token) โทเคนดิจิทัลเพื่อพัฒนาสังคม (social token) โทเคนดิจิทัลเพื่อความยั่งยืน (sustainability token) และโทเคนดิจิทัลเพื่อส่งเสริมความยั่งยืน (sustainability-linked token) รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับโทเคนดิจิทัล เพื่อให้เทียบเคียงได้กับหลักเกณฑ์ของผลิตภัณฑ์อื่นในตลาดทุนที่เกี่ยวข้องกับด้านความยั่งยืน ตลอดจนเป็นการสนับสนุนให้ TESG fund ลงทุนในผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับความยั่งยืนได้อย่างหลากหลายมากยิ่งขึ้น และเพื่อให้ผู้ลงทุนมีข้อมูลเพียงพอต่อการประกอบการตัดสินใจลงทุน โดยมีสาระสำคัญดังนี้


1) กรณีที่ผู้ออกโทเคนดิจิทัล (issuer) จะใช้คำเรียกชื่อโทเคนดิจิทัลที่เสนอขายว่าเป็น “โทเคนดิจิทัลเกี่ยวกับความยั่งยืน” จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง


2) ในการเสนอขายโทเคนดิจิทัลเกี่ยวกับความยั่งยืน issuer ต้องมีการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมตามรายการที่กำหนดทั้งก่อนและภายหลังการเสนอขาย เป็นไปตามมาตรฐานความยั่งยืนที่นำมาใช้อ้างอิง รวมถึงต้องจัดให้มีผู้ประเมินภายนอกที่เป็นอิสระ (external review provider) ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กำหนด เป็นผู้ให้ความเห็นหรือรับรองในด้านที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนด้วย


3) ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (ICO portal) และศูนย์ซื้อขายโทเคนดิจิทัล ต้องนำข้อมูลและรายงานที่ issuer มีหน้าที่เปิดเผยต่อผู้ลงทุน มาเปิดเผยผ่านช่องทางของตนเอง เพื่อให้ผู้ลงทุนเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับโทเคนดิจิทัลได้โดยสะดวก


4) ยกเว้นค่าธรรมเนียมการยื่นคำขออนุญาตเสนอขายฯ และค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายฯ (แบบ filing) และร่างหนังสือชี้ชวน สำหรับโทเคนดิจิทัลเกี่ยวกับความยั่งยืน ตั้งแต่วันที่ประกาศมีผลใช้บังคับ จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2568


ทั้งนี้ ก.ล.ต. ได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นและร่างประกาศที่เกี่ยวข้องดังกล่าว บนเว็บไซต์ ก.ล.ต. https://www.sec.or.th/TH/Pages/PB_Detail.aspx?SECID=982  และระบบกลางทางกฎหมาย https://law.go.th/  ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์ หรือทาง e-mail : [email protected] [email protected] หรือ [email protected] จนถึงวันที่ 12 เมษายน 2567

จาก
ถึง
Select...
หุ้น
Select...
หัวข้อ
Select...

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุ้กกี้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา  อ่านเพิ่มเติม

X