> Digital Coin >

29 มีนาคม 2024 เวลา 15:29 น.

กลยุทธ์ M-NEXT โดย Merkle Capital ทางเลือกการลงทุนในโทเคนดิจิทัล

#โทเคน #ทันหุ้น - จากความสำเร็จ Trigger 1 (“M-T1”) บรรลุเป้าหมายผลตอบแทน 30% ภายใน 48 วัน และTrigger 2 (“M-T2”) ผลตอบแทน 20% ภายใน 20 วัน Merkle Capital ยังมีกลยุทธ์จัดการเงินทุนอื่น ๆ ที่น่าสนใจอีกมากมาย เช่น Next Generation (M-NEXT) ที่มีเงื่อนไขการลงทุนใน DeFi, Web 3.0, Metaverse, Blockchain Infrastructure, DePin และ Liquid Staking รูปแบบสะสมมูลค่า โดยลงทุนขั้นต่ำ 10,000 บาท ทั้งนี้ผู้ลงทุนสามารถเพิ่ม/ลดทุน ได้ทุกวันทำการ


ปี 2024 กระแสการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลกลับมาคึกคักอีกครั้ง โดยเฉพาะ Bitcoin ที่ราคาพุ่งสูงแตะ 70,000 ดอลลาร์ หนึ่งในปัจจัยสำคัญคือการอนุมัติกองทุน Bitcoin ETF สะท้อนให้เห็นถึงความสนใจของนักลงทุน อย่างไรก็ตาม ตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลไม่ได้มีแค่ Bitcoin ยังมีโทเคนดิจิทัลอีกมากมายที่น่าสนใจ ซึ่งบางครั้งมีการปรับตัว ขึ้นของราคาสูงกว่า 30% ภายในวันเดียว อีกทั้ง โทเคนในตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลมีจำนวนมาก และมีการเสนอขายเพิ่ม ขึ้นตลอดเวลา จึงทำให้มีอุปสรรคในการเลือกลงทุน เพราะหากเลือกลงทุนในโทเคนที่มีพื้นฐานไม่ดี ยามตลาดปรับตัวลง นักลงทุนอาจขาดทุนมหาศาลได้


บริษัท เมอร์เคิล แคปปิตอล จํากัด จึงนำเสนอกลยุทธ์จัดการเงินทุน Next Generation (M-NEXT) มีนโยบายเน้นลงทุนในโทเคนดิจิทัลชั้นนํา (Top Digital Token) ที่มีแนวโน้มเติบโตของแต่ละกลุ่มธุรกิจ สินทรัพย์ดิจิทัล ผ่านการคัดกรองจากบริษัท ทั้งนี้ ในช่วงต้น บริษัทจะลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล 6 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่

1. Decentralized Finance (DeFi) กลุ่มอุตสาหกรรมทางการเงินแบบกระจายศูนย์บนระบบ บล็อกเชน โดยใช้กลไกควบคุมการดำเนินการต่างๆ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดผ่าน Smart Contract

2. Web 3.0 Service กลุ่มอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยี Blockchain เป็นตัวจดบันทึกข้อมูลต่าง ๆ เพื่อให้บริการกับผู้ใช้งาน

3. Metaverse กลุ่มอุตสาหกรรมที่สร้างแพลตฟอร์มเพื่อให้ผู้ใช้งานได้เข้าไปมีสังคมและสร้างความ สนุกบนโลกเสมือน

4. Blockchain Infrastructure กลไกที่ทำให้ผู้ถือโทเคน คริปโทฯ มีส่วนร่วมในการรักษาความ ปลอดภัยของเครือข่าย Blockchain พร้อมไปกับการรักาาและเข้าถึงสภาพคล่อง

5. Decentralized Physical Infrastructure Networks (DePin) เครือข่ายโครงสร้าง พื้นฐานทางกายภาพแบบกระจายอำนาจ โดยใช้เทคโนโลยี

6. Liquid Staking กลุ่มอุตสาหกรรมที่ใช้กลไก Smart Contract ในการควบคุมเงื่อนไขการ Staking สินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อรับส่วนแบ่งรายได้ Blockchain และโทเคน


Next Generation (M-NEXT) บริหารโดยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านการลงทุนธุรกิจสินทรัพย์ ดิจิทัล เป็นการลงทุนแบบสะสมมูลค่า ลงทุนขั้นต่ำ 10,000 บาท โดยอาจมีการปรับกลุ่มธุรกิจตามสภาพตลาดตาม ดุลยพินิจที่บริษัทเห็นสมควร ซึ่งจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถเพิ่ม / ลดทุน ทุกวันตามเวลาทำการของบริษัท เพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับนักลงทุนในช่วงที่จังหวะตลาดอยู่ในภาวะที่เติบโต


กลยุทธ์นี้เหมาะกับผู้ลงทุนที่รับความเสี่ยงได้สูง ต้องการเปิดโอกาสกระจายการลงทุนในโทเคนดิจิทัล สามารถ ยอมรับได้และไม่มีข้อกังวลหากเงินต้นมีการปรับตัวลดลงมากกว่า 50% ซึ่งการปรับตัวลดลงนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อค่า ใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน หรือผู้ลงทุนที่มีสภาพคล่องคงเหลือจากการลงทุนในตลาดทุนดั้งเดิม เช่น กองทุน, หุ้นสามัญ หรือ ทองคํา เป็นต้น


จุดเด่นของ M-NEXT:

มือใหม่ ลงทุนได้ : Merkle คัดเลือกโทเคนดิจิทัลที่มีพื้นฐานดี โดยที่นักลงทุนไม่ต้องคัดเลือกโทเคนดิจิทัลด้วยตนเอง

เวลาน้อย ลงทุนได้: ไม่ต้องติดตามตลาด 24/7 Merkle ดูแลเงินทุนของคุณให้

กระจายความเสี่ยง: ลงทุนในหลายกลุ่มสินทรัพย์ดิจิทัล ช่วยลดความเสี่ยงจากภาวะตลาดผันผวน

คำเตือน

· การจัดการเงินทุนในกลยุทธ์ผ่านผู้จัดการเงินทุนสินทรัพย์ดิจิทัล มีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจ ไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน หรืออาจสูญเสียเงินทุนทั้งหมด


· บริษัทเป็นผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งไม่ได้เป็นสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันคุ้ม ครองเงินฝาก และการฝากเงินและสินทรัพย์ดิจิทัลไว้กับ ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลไม่ใช่เงินฝากที่ได้ รับความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันคุ้มครองเงินฝาก โดยหากเกิดความเสียหายใดๆ กับบริษัท ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับคืนทรัพย์สินจากผู้ประกอบธุรกิจครบทั้งจำนวนในทันที


· ตัวเลข ดัชนี หรือผลการดำเนินกิจการในอดีต เป็นเพียงข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาลงทุนเท่านั้น และไม่ถือเป็นการยืนยันผลการประกอบการหรือผลกําไรในอนาคต


· บริษัทจะมีการนําเงินลงทุนในกลยุทธ์แลกเปลี่ยนเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลประเภท Stablecoin ก่อนการเข้า ลงทุนตามสัดส่วนการลงทุนในกลยุทธ์นี้ จึงอาจมีความเสี่ยงที่มูลค่าของ 1 USD Stablecoin อาจลด ลงตํ่ากว่ามูลค่าของ 1 ดอลลาร์สหรัฐ โดยสาเหตุอาจเกิดมาจากความน่าเชื่อถือที่ลดลงของ USD Stablecoin จนทําให้ราคา 1 USD Stablecoin ดังกล่าวตํ่ากว่า 1 ดอลลาร์สหรัฐ


· ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ได้จาก งบการเงินและผลประกอบการของบริษัทฯ ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ นอกจากนี้ ควรพิจารณาข้อมูลอื่นๆ ประกอบการตัดสินใจใช้บริการด้วย เช่น คุณภาพของการให้บริการ และ การจัดการข้อร้องเรียนเป็นต้น

· บริษัทฯ มีการเก็บรักษาสินทรัพย์ดิจิทัลไว้กับผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัล (third-party custodian) โดยผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ


สามารถศึกษาและอ่าน รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://merkle.capital/ หรือ ติดต่อLine : @Merkle.capital Website : http://merkle.capital  Facebook : Merkle Capital Youtube : Cryptomind Group Tel : 021148314

ที่ทำการ : บริษัทเมอร์เคิล แคปปิตอล จำกัด 944 มิตรทาวน์ ออฟฟิศทาวเวอร์ ชั้น 16 ห้องเลขที่1608 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 (เวลา 9.00 - 17.00 น.)

**คริปโทเคอร์เรนซีและโทเคนดิจิทัลมีความเสี่ยงสูง ท่านอาจสูญเสียเงินลงทุนได้ทั้งจำนวนและสินทรัพย์ ดิจิทัลมีความเสี่ยง โปรดศึกษาและลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

**ผลตอบแทนของสินทรัพย์ดิจิทัลในอดีต หรือผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลตอบแทนของ สินทรัพย์ดิจิทัลหรือผลการดำเนินงานในอนาคตเกี่ยวกับ บริษัท เมอร์เคิล แคปปิตอล จำกัด

บริษัท เมอร์เคิล แคปปิตอล จำกัด ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้จัดการเงินทุนสินทรัพย์ดิจิทัล ภายใต้การดูแลกำกับ จากสำนักงานก.ล.ต. โดยมีกลยุทธ์การลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลที่นักลงทุนสามารถลงทุนได้อย่างปลอดภัย สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ บริษัทโปรดดูได้ทางเว็บไซต์ https://merkle.capital/
รู้ทันเกม รู้ก่อนใคร ติดตาม "ทันหุ้น" ที่นี่

FACEBOOK คลิก https://www.facebook.com/Thunhoonofficial/

YOUTUBE คลิก https://www.youtube.com/channel/UCYizTVGMealUUalT6VdUdNA

Tiktok คลิก https://www.tiktok.com/@thunhoon_

LINE@ คลิก https://lin.ee/uFms4n5

TELEGRAM คลิก https://t.me/thunhoon_news

Twitter คลิก https://twitter.com/thunhoon1

จาก
ถึง
Select...
หุ้น
Select...
หัวข้อ
Select...

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุ้กกี้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา  อ่านเพิ่มเติม

X