> SET > THAI

08 เมษายน 2021

ตลท.เปิดให้เทรดหุ้น POST, THAI ช่วง 16 เม.ย.-17 พ.ค.ด้วยบัญชี Cash Balance

"การบินไทย" จัดเที่ยวบินพิเศษสู่ 11 เส้นทางบินตปท. ในเม.ย.


THAI เล็งเพิ่มทุน-แปลงหนี้เป็นทุน แก้ไขส่วนผู้ถือหุ้นต่ำกว่าศูนย์, คาดมีกำไรปี 66


ทันหุ้น-ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลท. อนุญาตให้หุ้น POST และ THAI  ที่เข้าข่ายต้องปรับปรุงฐานะการเงิน เปิดเทรดได้ระหว่างวันที่16 เม.ย. 64 –17 พ.ค. 64 โดยให้ซื้อด้วยบัญชี Cash Balance หลังจากนั้นจะขึ้นเครื่องหมาย  SP จนกว่าบริษัทจะแก้ไขให้มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะกลับมาซื้อขายได้ตามปกติ หรือหากไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ภายในเวลาที่กำหนด ตลาดหลักทรัพย์ฯ อาจจะพิจารณาการเพิกถอนหลักทรัพย์จากการเป็นบริษัทจดทะเบียนต่อไป


ทั้งนี้ ตามที่ตลท. ได้ประกาศให้หลักทรัพย์ของบริษัท บางกอก โพสต์จ ากัด (มหาชน) หรือ POST และ บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) หรือ THAI เข้าข่ายต้องปรับปรุงฐานะการเงินและการด าเนินงานระยะที่ 1 (NC ระยะที่ 1) กรณีงบการเงินประจำปี 2563 มีส่วนของผู้ถือหุ้นน้อยกว่าศูนย์ ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม 2564 โดยตลาดหลักทรัพย์ฯขึ้นเครื่องหมาย NC (Non-compliance) และเครื่องหมาย SP (Suspension) หลักทรัพย์ของ POST และ THAI ต่อมาบริษัทแจ้งแนวทางฟื้นฟูกิจการที่บริษัทเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นแล้ว ดังนี้


-  THAI ได้ยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อดำเนินการฟื้นฟูกิจการ และมีแนวทางแก้ไขเหตุเพิกถอน ได้แก่ การเพิ่มทุนการแปลงหนี้เป็นทุน และแผนการปฏิรูปธุรกิจ


-  POST อยู่ระหว่างวางแผนเพื่อแก้ไขเหตุเพิกถอน ได้แก่ การเพิ่มทุน หาโอกาสใหม่ๆทางธุรกิจ และปรับโครงสร้างองค์กร โดยอยู่ระหว่างพิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน เพื่อจัดทำแผนธุรกิจซึ่งจะนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาต่อไปตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงเห็นควรให้ดำเนินการดังนี้


1. เปิดให้ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของ POST และ THAI ระหว่างวันที่ 16 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 โดยผู้ลงทุนต้องซื้อหลักทรัพย์ด้วยบัญชี Cash Balance กล่าวคือ ผู้ซื้อต้องชำระเงินทั้งจำนวนก่อนการซื้อหลักทรัพย์


2. ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะขึ้นเครื่องหมาย NC กำกับตลอดระยะเวลาที่ให้มีการซื้อขายหลักทรัพย์ เพื่อเตือนผู้ลงทุนให้ใช้ความระมัดระวังในการซื้อขายหลักทรัพย์


3. ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะกำหนดให้หลักทรัพย์ POST และ THAI มีราคาสูงสุดและต่ำสุด (Ceiling & Floor)ไม่เกินหนึ่งเท่าจากราคาซื้อขายครงั้สุดท้าย โดยมีผลตั้งแต่วันที่16 เมษายน 2564 ซึ่งเป็นวันแรกที่มีการซื้อขาย (อย่างไรก็ดีหากในวันที่16 เมษายน 2564 ไม่มีการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะใช้เกณฑ์ราคาสูงสุดและต่ำสุด (Ceiling & Floor) นี้ต่อเนื่องไปจนกว่าจะมีการซื้อขายหลักทรัพย์นั้น)และเมื่อได้มีการซื้อขายหลักทรัพย์ POST และ THAI แล้ว ในวันทำการถัดไปราคาสูงสุดและต่ำาสุด (Ceiling & Floor) ของหลักทรัพย์ POST และ THAI จะถูกปรับให้เป็นไปตามเกณฑ์ปกติ


และเมื่อครบระยะเวลาดังกล่าว (คือ ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2564เป็นต้นไป) ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะหยุดพักการซื้อขายหลักทรัพย์ของ POST และ THAI โดยขึ้นเครื่องหมาย SP จนกว่าบริษัทจะแก้ไขให้มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะกลับมาซื้อขายได้ตามปกติ หรือหากไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ภายในเวลาที่กำหนด ตลาดหลักทรัพย์ฯ อาจจะ

พิจารณาการเพิกถอนหลักทรัพย์จากการเป็นบริษัทจดทะเบียนต่อไป


อย่างไรก็ดี ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอให้ผู้ลงทุนใช้ความระมัดระวังในการซื้อขายหลักทรัพย์ และโปรดศึกษาข้อมูลของ  POST และ THAI โดยละเอียด เช่น ฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน ความเห็นผู้สอบบัญชี ผู้ถือหุ้นรายใหญ่คณะกรรมการ ข่าวย้อนหลัง เป็นต้น ตลอดจนความเสี่ยงและปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย 


อยากลงทุนสำเร็จ เป็นเพื่อนกับเรา พร้อมรับข่าวสารได้ทุกช่องทางที่
APP ทันหุ้น ANDROID คลิ๊ก
https://qrgo.page.link/US6SA
APP ทันหุ้น IOS คลิ๊ก
https://qrgo.page.link/QJKT7
[email protected] คลิ๊ก
https://lin.ee/uFms4n5
FACEBOOK คลิ๊ก
https://www.facebook.com/Thunhoonofficial/
YOUTUBE คลิ๊ก
https://www.youtube.com/channel/UCYizTVGMealUUalT6VdUdNA
TELEGRAM คลิ๊ก
https://t.me/thunhoon_news
Twitter คลิ๊ก
https://twitter.com/thunhoon1


จาก
ถึง
หุ้น
Select...
หัวข้อ
Select...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ่านต่อ

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุ้กกี้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา  อ่านเพิ่มเติม

X