> ประกัน > TVI

19 ตุลาคม 2020

ประกันภัยไทยวิวัฒน์ แจ้งโครงสร้างถือผู้หุ้นใหญ่เปลี่ยนแปลง

การซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร บจ. ประจำวันที่ 26 พฤษภาคม 2563


การซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร บจ. ประจำวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562


บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) หรือ TVI แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่า บริษัทฯ
ได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่  โดย บริษัท มาแฟม จำกัด ได้เข้าถือหุ้นของบริษัทฯเป็นจำนวนทั้งสิ้น 145,655,120 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 48.0709 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ


ซึ่งเป็นการได้หุ้นมาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เดิม 2 ราย คือ บริษัท เอ็ม.เอ.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และ บริษัท ตั้งใจมั่น จำกัด ซึ่งควบรวมกิจการกัน  เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563 เมื่อรวมกับบุคคลตามมาตรา 258 ของกลุ่ม (นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล และ นางสุเทพี อัศวะธนกุล )เป็นผลให้กลุ่มถือครองหุ้นสามัญของบริษัทฯ ภายหลังการได้มาในครั้งนี้คิดเป็นร้อยละ 49.9873 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ


บริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ ปัจจุบัน ที่บริษัทฯ ทราบดังนี้ 

ลำดับ ผู้ถือหุ้น ก่อนการได้มา (14 ต.ค. 2563) หลังการได้มา


1. บริษัท เอ็ม.เอ.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  สัดส่วนถือหุ้น  25.11%

2. บริษัท ตั้งใจมั่น จำกัด                           สัดส่วนถือหุ้น  22.96%

3. บริษัท มาแฟม จำกัด                            สัดส่วนถือหุ้น  48.07%

4. นาง จีราภรณ์ บูรณะสมบัติ                    สัดส่วนถือหุ้น   6.02%

5. นางสาวเจนจิรา อัศวะธนกุล                  สัดส่วนถือหุ้น   5.13%

6. นาย เทพพันธ์ อัศวะธนกุล                    สัดส่วนถือหุ้น   5.13%

7. BANK OF SINGAPORE LIMITED        สัดส่วนถือหุ้น   4.98%

8. นางสาวรจนา ธีราวิทยางกูร                  สัดส่วนถือหุ้น   3.19%

9. นาง สุเทพี อัศวะธนกุล                         สัดส่วนถือหุ้น   1.56%

10. นาย ชาญ ฉันท์วิภว                            สัดส่วนถือหุ้น   1.47%

จาก
ถึง
หุ้น
Select...
หัวข้อ
Select...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ่านต่อ

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุ้กกี้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา  อ่านเพิ่มเติม

X