> เคล็ดลับลงทุน > SEAOIL

30 พฤศจิกายน 2020

SNAPSHOT : SEAOIL

ตลท.เผยหุ้น SEAOIL เข้าเกณฑ์ Cash Balance มีผล 14 ม.ค. -3 ก.พ.64


SEAOIL หลายปัจจัยเอื้อต่อการฟื้นตัว Valuation น่าสน


SEAOIL บริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหาชน)


Company Background


ประกอบธุรกิจหลัก 2ประเภท ได้แก่

(1) ธุรกิจจัดจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่นให้แก่ลูกค้าทางทะเลและทางบก ให้กับลูกค้ากลุ่มเรือเดินทะเลทั้งในประเทศและต่างประเทศ โรงงานอุตสาหกรรมและ ธุรกิจขนส่งทางบก

(2) ธุรกิจให้บริการในการจัดหาอาหาร วัตถุดิบและให้บริการอื่นๆ สำหรับพนักงานประจำแหล่งขุดเจาะน้ำมันและก๊าซทั้งในทะเลและบนบก (Supply Management)


Key Development of Company


2540 - จัดตั้งบริษัท ซีออยล์ จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 1ล้านบาท เพื่อจัดจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่นให้กับเรือเดินทะเลประเภทต่างๆ

2553 - ขยายธุรกิจไปสู่การจัดจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่นทางบก อาทิ โรงงานอุตสาหกรรมและธุรกิจขนส่งทางบก

2554 - เริ่มธุรกิจบริการ Catering & Service สำหรับพนักงานประจำแท่นขุดเจาะน้ำมันและก๊าซในอ่าวไทย

แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน และเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 110 ล้านบาท

2555 - เริ่มธุรกิจ General Supply ให้กับเรือเดินทะเล เรือSupply & Service เรือโดยสารพนักงานประจำแท่นขุดเจาะน้ำมันและก๊าซในทะเล

2556 - บริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ( MAI )

2557 - ขยายการลงทุน ในธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียม โดยการเข้าซื้อหุ้น 49.99% ในบริษัท แพนโอเรียนท์ เอนเนอยี่(สยาม)ลิมิเต็ด (“POES”)

2558 - จัดตั้งบริษัทย่อย 2บริษัท คือ “SEAOIL OFFSHORE LTD.” ที่ลาบวน ประเทศมาเลเซีย และ “SEAOIL PETROLEUM PTE. LTD.” ประเทศสิงคโปร์ เพื่อการขยายธุรกิจการจัดจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงในต่างประเทศ

2559 - ขยายการลงทุนในธุรกิจโรงแยกคอนเดนเสท โดยการเข้าซื้อหุ้น 100% ในบริษัท นครชัยปราการ เคมีภัณฑ์ จำกัด และเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560เปลี่ยนชื่อนิติบุคคลเป็น บริษัท ซีออยล์ ปิโตรเคมีคอล จำกัด

2560 - ขยายการลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 10 โครงการ โดยการเข้าซื้อหุ้น 100%ในบริษัท ลีฟวิง เอ็นเนอร์จี จำกัด

2561 - เพิ่มการลงทุนในบริษัท SEAOIL PETROLEUM PTE. LTD. ประเทศสิงคโปร์ คิดเป็น 95.37%เพื่อขยายธุรกิจจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงในต่างประเทศ

2562 - จัดตั้งบริษัท ENERGON PTE. LTD. ประเทศสิงคโปร์ เพื่อลงทุนในหุ้นหรือร่วมทุนในกิจการของบริษัทอื่น


Business Plan


บริษัทยังคงมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจให้มีการเติบโตอย่างยั่งยืน เพื่อเข้าสู่การเป็นองค์กรชั้นนำด้านพลังงาน ปิโตรเลียม ปิโตรเคมี ตลอดจนธุรกิจจัดหาวัตถุดิบ สินค้า และให้บริการ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมุ่งเน้นการสร้างระบบการบริหารจัดการตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมและโปร่งใส คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายของกิจการ ไม่ว่าจะเป็น ผู้ถือหุ้น พนักงาน คู่ค้า ลูกค้า หรือบุคคลภายนอกที่มีส่วนได้เสีย ภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม มีการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น นโยบายคุณภาพ เพื่อเป็นกรอบแนวทางให้ผู้บริหารและพนักงานได้ปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน บริษัทฯ ได้มีการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสีย และทบทวนประเด็นสำคัญที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน การพิจารณาปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง บริษัทฯพยายามมองหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กรและต่อยอดธุรกิจเดิม เพื่อสร้างเสถียรภาพและสามารถรักษาความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจได้ บริษัทจึงได้มีการกำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจเพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน


Investment Highlight


• ประสบการณ์ในธุรกิจจัดจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นทั้งในประเทศและต่างประเทศมากกว่า 20 ปี

• การขยายธุรกิจและการให้บริการไปยังธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง ทั้งด้านผลิต จัดจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและจัดหาวัตถุดิบและบริการ ขยายฐานลูกค้าทั้งในและต่างประเทศเพื่อให้มีส่วนแบ่งการตลาดที่เพิ่มขึ้น และก้าวเข้าสู่การเป็นผู้นำด้านการจัดหาพลังงานอย่างครบวงจร

• การขยายธุรกิจที่เกี่ยวกับไปยังกลุ่มธุรกิจพลังงานอื่น เพื่อลดความเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจและสร้างเสถียรภาพให้กับองค์กร


‘SEAOIL’ปรับโครงสร้างธุรกิจ

ลุยเทรดดิ้งน้ำมันต่างแดนเต็มสูบ


ทันหุ้น – สู้โควิด - SEAOIL ปรับโครงสร้างธุรกิจ เสริมความคล่องตัว พร้อมเดินหน้าขยายฐานธุรกิจเทรดดิ้งน้ำมันในกลุ่ม CLMV เต็มสูบ ชี้สิงคโปร์เติบโตก้าวกระโดด พร้อมตัดธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ออก ฟากแม่ทัพหญิง “นีรชา ปานบุญห้อม” คาดรายได้ปี 64 โตไม่น้อยกว่า 10-30% พร้อมเพิ่มวอลุ่มขายปั๊มมาร์จิ้น


นางสาวนีรชา ปานบุญห้อม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหาชน) หรือ SEAOIL เปิดเผยว่า ในปี 2564 บริษัทจะเดินหน้าธุรกิจที่มีความถนัดและเชี่ยวชาญที่สุด นั่นคือธุรกิจเทรดดิ้งน้ำมันทางทะเล (จัดหาน้ำมัน ,น้ำมันหล่อลื่นให้กับเรือเดินทะเล) ที่ผ่านมาบริษัทปรับโครงสร้างธุรกิจ และตัดธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ออกไป ทำให้ปัจจุบันบริษัทมีประเภทธุรกิจด้วยได้ทั้งสิ้น 4 ธุรกิจ ได้แก่ ธุรกิจเทรดดิ้งน้ำมัน หรือซื้อขายน้ำมันให้กับเรือเดินทะเลที่เดินทางภายในประเทศ ระหว่างประเทศ และยังรวมไปถึงเรือเดินทะเลที่เดินทางมาจากต่างประเทศอีกด้วย


เทรดดิ้งน้ำมัน


อนึ่ง บริษัทขึ้นทะเบียนเป็นผู้ค้าน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีปริมาณการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง รวมกันทุกชนิดปีละ 30,000 เมตริกตัน (ประมาณ 36 ล้านลิตร) ขึ้นไป แต่ยังไม่ถึง 100,000 เมตริกตัน (ประมาณ 120 ล้านลิตร) หรือกรณีเป็นผู้ค้ำก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ชนิดเดียวมีปริมาณไม่ถึง 50,000 เมตริกตันต่อปี แต่เกิน 30,000 เมตริกตัน หรือเป็นผู้ค้าที่มีขนาดของถังที่สามารถเก็บน มันเชื้อแพลิงแต่ละชนิดหรือรวมกันทุกชนิดได้เกิน 200,000 ลิตร


ธุรกิจให้บริการในการจัดหาอาหาร วัตถุดิบ และให้บริการอื่นๆ สำหรับพนักงานประจำแหล่งขุดเจาะน้ำมันและก๊าซทั้งในทะเลและบนบก, ธุรกิจผลิตและสำรวจปิโตรเลียม และก๊าซธรรมชาติบนบกในประเทศไทย ผ่านการเข้าลงทุนในบริษัท แพน โอเรียนท์ เอ็นเนอยี่ (สยาม) ลิมิเต็ด (POES) ในสัดส่วนประมาณ 49.99% และได้ครอบครองสัมปทานแปลงที่ L53/48 ตั้งอยู่ที่อำเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม


และธุรกิจด้านการผลิต จำหน่ายโซลเว้นท์และผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเหลว โดยดำเนินกระบวนการผลิตในโรงแยกคอนเดนเสท มีกำลังกำรผลิตประมาณ180,000 ลิตรต่อวัน ซึ่งได้เริ่มเดินเครื่องจักรผลิตสินค้าและรับรู้รายได้ตั้งแต่เดือนเมษายน 2562


ปรับโครงสร้างธุรกิจ


ทั้งนี้การปรับโครงสร้างธุรกิจ จะช่วยเพิ่มความคล่องตัวในการขยายธุรกิจที่บริษัทเชี่ยวชาญได้เป็นอย่างดี โดยบริษัทมีแผนจะขยายฐานธุรกิจเทรดดิ้งน้ำมันไปในกลุ่ม CLMV ซึ่งมีความต้องการใช้น้ำมันสำหรับการเดินเรือค่อนข้างสูง อาทิ ประเทศสิงคโปร์ อัตราการเติบโตแต่ละปีมีทิศทางที่ดี และเติบโตแบบก้าวกระโดด ทำให้บริษัทเห็นช่องทางการขยายธุรกิจในประเทศรอบบ้านมากขึ้น


นางสาวนีรชา กล่าวต่อว่า สำหรับการเติบโตในปี 2564 บริษัทคาดทิศทางการเติบโตจะไม่น้อยกว่า 10-30% แต่จะเคาะเป็นตัวเลขชัดเจนที่เท่าไรยังไม่สามารถบอกได้ เนื่องจากบริษัทต้องดูปัจจัยที่ส่งผลต่อการดำเนินงานเป็นหลัก เช่น ราคาน้ำมันดิบ เพราะล่าสุดสหรัฐฯอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนประธานาธิบดี และอาจส่งผลต่อราคาน้ำมัน และส่งผลต่อการดำเนินงานของบริษัทโดยตรง


อย่างไรก็ดีบริษัทจะพยายามควบคุมต้นทุนค่าใช้จ่าย หรือต้นทุนการดำเนินงานให้รัดกุมที่สุด และเพิ่มวอลุ่มการเทรดดิ้งน้ำมันให้มากขึ้น ซึ่งจะเป็นปัจจัยที่ช่วยผลักดันมาร์จิ้นของบริษัทปี 2564 ให้เติบโตสูงขึ้น อนึ่ง 9 เดือนแรกของปีนี้บริษัทมีรายได้แล้ว 4,149.88 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 52.00 ล้านบาท ส่วนปี 2562 บริษัทมีรายได้อยู่ที่ 6,631.24 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 60.85 ล้านบาท

จาก
ถึง
หุ้น
Select...
หัวข้อ
Select...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ่านต่อ

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุ้กกี้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา  อ่านเพิ่มเติม

X