> กองทุน > STARK

14 กุมภาพันธ์ 2024 เวลา 15:47 น.

บลจ.เตรียมฟ้องSTARK ยึดถือประโยชน์ผู้ถือหน่วย

#STARK  #บลจ. #ทันหุ้น  บลจ.เตรียมยื่นคำร้องขอเข้าเป็นโจทก์ร่วมกับพนักงานอัยการฟ้อง STARK เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน


นางชวินดา หาญรัตนกูล นายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (Association of Investment Management Companies – AIMC) ในฐานะตัวแทนบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนชี้แจงความคืบหน้าการดำเนินการกรณีการลงทุนในบริษัทสตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (STARK) มั่นใจ บลจ. ยึดมั่นในความรับผิดชอบสูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

ตามที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนจำนวน 7 แห่ง ได้มีการลงทุนใน STARK ผ่านการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายแบบเฉพาะเจาะจง (Private Placement - PP) 


และ STARK ได้มีการนำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนดังกล่าวไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ ตลอดจนมีการเปิดเผยงบการเงินอันเป็นเท็จ เป็นเหตุให้กองทุนภายใต้การจัดการของบลจ.ได้รับความเสียหายนั้น บริษัทจัดการ 7 แห่ง ภายใต้ AIMC ได้ดำเนินการต่างๆ เพื่อรักษาและติดตามผลประโยชน์ของกองทุนอย่างเต็มความสามารถ โดยที่ผ่านมาได้ดำเนินการแล้ว ดังนี้


1. การแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน สำหรับทุกกองทุนที่ได้รับความเสียหาย


2. การยื่นคำร้องขอคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายต่อสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเพื่อคุ้มครองสิทธิที่จะได้รับชดใช้ค่าเสียหายสำหรับทุกกองทุน


3. การเข้าพบกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) เพื่อให้การในฐานะพยานและนำส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การดำเนินคดีต่อ STARK


4. การเข้าพบผู้บริหารสำนักงาน ก.ล.ต. และผู้บริหาร DSI เพื่อหารือแนวทางในการดำเนินคดีกับ STARK เพื่อเอาผิดและติดตามให้ได้มาซึ่งการชดใช้ค่าเสียหายและค่าสินไหมทดแทนของกองทุน


ทั้งนี้ ต่อมากรมสอบสวนคดีพิเศษได้ส่งสำนวนการสอบสวนคดีพิเศษที่มีการกล่าวหากรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้ซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของ STARK อันเป็นนิติบุคคล ตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกันกระทำการลงข้อความเท็จในบัญชีหรือเอกสารของบริษัท ร่วมกันทุจริตหลอกลวงด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จแก่ประชาชน หรือด้วยการปกปิดความจริง ซึ่งควรบอกให้แจ้งแก่ประชาชน และโดยการหลอกลวงดังว่านั้นได้ไปซึ่งทรัพย์สินจากประชาชนผู้ถูกหลอกลวงจัดการทรัพย์สินของนิติบุคคลโดยมิชอบ เบียดบังทรัพย์สินเป็นของตนเอง หรือผู้อื่นแสวงหาประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย ตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 41, 343 ไปยังอธิบดีอัยการสำนักงานคดีพิเศษ


 และพนักงานอัยการ สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีพิเศษ 1ได้พิจารณาสำนวนคดีดังกล่าวแล้วมีคำสั่งฟ้องกรรมการ ผู้บริหารบริษัท STARK กระทำการทุจริต ไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต จนเป็นเหตุให้บริษัทได้รับความเสียหาย หรือทำให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์จากการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวตามที่ปรากฎข่าวแล้วนั้น  


AIMC ได้เข้าพบพนักงานอัยการเพื่อหารือแนวทางการดำเนินคดีและเตรียมยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอเข้าเป็นโจทก์ร่วมกับพนักงานอัยการในการฟ้องกรรมการ ผู้บริหารบริษัท STARK และบุคคลที่เกี่ยวข้องดังกล่าว

 

นางชวินดา กล่าวเพิ่มเติมว่า “อุตสาหกรรมให้ความสำคัญในเรื่องความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน และมั่นใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีความรับผิดชอบสูงสุด เชื่อมั่นว่าการทำหน้าที่ของทุกบลจ.ในกรณีนี้จะเป็นการแสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบอย่างเต็มความสามารถของทุกบลจ. และจะเป็นพลังสำคัญในการผลักดันให้บริษัทจดทะเบียนไทยให้ความสำคัญและปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) และความยั่งยืน”

จาก
ถึง
Select...
หุ้น
Select...
หัวข้อ
Select...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ่านต่อ

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุ้กกี้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา  อ่านเพิ่มเติม

X