> SET > JKN

18 เมษายน 2024 เวลา 16:41 น.

JKN ลุ้น แผนฟื้นฟูฯ ศาลนัดฟังคำสั่ง 23 เม.ย.

#JKN #ทันหุ้น – บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ JKN แจ้งว่า ตามที่บริษัทฯ ได้จัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง (Pubic Presentation) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. เนื่องจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") ได้ขึ้นเครื่องหมาย CB และ CS บนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ นั้น

บริษัทฯ ขอรายงานสรุปสาเหตุและแนวทางการแก้ไขปัญหา ดังนี้


สาเหตุของการขึ้นเครื่องหมาย

1. CB ฐานะการเงิน (Business) เนื่องจากความไม่แน่นอนด้านธุรกิจ

1.1ศาลรับคำร้องขอฟื้นฟูกิจการ

1.2 ThaiBMA ขึ้นเครื่องหมาย DP (Default Payment) หุ้นกู้ของ JKN เหตุผล ไม่สามารถชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ย เนื่องจากอยู่ในสภาวะพักการชำระหนี้ (Automatic Stay)


2. CS งบการเงิน (Financial Statements) เนื่องจากผู้สอบบัญชีออกงบและไม่แสดงความเห็นแบบปกติใน 3 เหตุผล เนื่องจากความไม่แน่นอนของสถานการณ์ (Going Concerns)

2.1การขาดสภาพคล่องทางการเงินและการผิดนัดชำระหนี้

2.2การยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลาง

2.3 การจัดหาเงินและสภาพคล่องเพื่อใช้ในการดำเนินงานต่อเนื่อง


แนวทางแก้ไขปัญหา

1. การพิจารณาคดีของศาลล้มละลายกลาง มีความคืบหน้าดังนี้

- บริษัทฯ ยื่นคำร้องขอเข้าแผนฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลาง ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 โดยศาลฯรับคำร้องฯ ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 และบริษัทฯ เข้าสู่สภาวะการพักชำระหนี้ทั้งหมดของบริษัทฯ (Automatic Stay) ไปจนกว่าศาลฯ จะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น

- กำหนดการของศาลฯ ในครั้งแรกเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2567 จำเป็นต้องเลื่อนออกไปเป็นวันที่ 5 มีนาคม 2567 เนื่องจากทนายของฝ่ายบริษัทฯ ป่วยไม่สามารถมาศาลฯ ได้

- วันที่ 5 มีนาคม 2567 ศาลฯ ได้ไต่สวนพยานทุกฝ่าย คดีเสร็จการไต่สวน

- ศาลฯ นัดวันฟังคำสั่งในวันที่ 23 เมษายน 2567


2. การเตรียมแผนฟื้นฟูกิจการ มีความคืบหน้าดังนี้

ทีมที่ปรึกษากฎหมายได้ดำเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ของศาลฯ ในการพิจารณารับคำร้องขอเข้าแผนฟื้นฟูฯ ซึ่งได้ดำเนินการมาถึงขั้นตอนที่ 5 แล้ว (จาก 12 ขั้นตอนที่ได้นำเรียนไปเมื่อ Public Presentation ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566)

- ด้านแผนธุรกิจและแผนการเงินอยู่ในระหว่างการจัดทำซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จทันเวลาที่จะนำเสนอต่อศาลฯ

- ในการเตรียมแผนฟื้นฟูฯ บริษัทฯ ได้แบ่งการทำงานออกเป็น 2 ส่วน

- ส่วนที่ 1 การดำเนินธุรกิจในประเทศ โดยมี 2 ธุรกิจหลักคือ Commerce และ Content ซึ่งจะใช้กระแสเงินสดในปัจจุบัน ประกอบกับการลดขนาดองค์กรให้เหลือเพียง 40 คน และเน้นการว่าจ้างบุคคลภายนอก (Outsource) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ จึงทำให้มีกระแสเงินสดเพียงพอ

- ส่วนที่ 2 การดำเนินธุรกิจในต่างประเทศ คือ Miss Universe ซึ่งในข้อตกลง ทางผู้ซื้อ คือ Legacy Holding Group USA Inc. ("LHG") จะเป็นผู้จัดหาเงินทุนหมุนเวียน (Working Capital) ในการทำงานทั้งหมด ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่ต้องใช้เงินในการสนับสนุนงานแต่อย่างใด


3. การปรับโครงสร้างธุรกิจและองค์กร มีความคืบหน้าดังนี้

- โครงสร้างธุรกิจ : ดำเนินงานตามแผน 3 C คือ Content, Commerce และ Contest บริษัทฯ ได้เตรียมแผนงานและประมาณการรายได้ในอนาคตเพื่อบรรจุเข้าแผนฟื้นฟูฯ เพื่อเสนอต่อศาลฯ ได้พิจารณาต่อไป ทั้งนี้ จะมีแหล่งรายได้ที่สำคัญจากธุรกิจบริหารจัดการลิขสิทธิ์นางงามจักรวาล ซึ่งประกอบไปด้วย 10 ประเภทรายได้ (BASIC 10) ได้แก่ 1) Franchise Fee รายได้จากค่าลิขสิทธิ์ในการจัดประกวดที่เรียกเก็บจากแต่ละประเทศในการจัดประกวดนางงามเพื่อหาตัวแทนเข้าร่วมประกวด Miss Universe, 2) Hosting Fee รายได้จากค่า License ที่เรียกเก็บจากประเทศที่เป็นเจ้าภาพจัดการประกวด 3) Production Fee รายได้จากการรับจ้างผลิตงานประกวด 4) Sponsorship Fee รายได้ที่เกิดจากผู้สนับสนุนการจัดการประกวด 5) Licensing & Merchandising Fee รายได้จากการจำหน่ายสินค้าหรือบริการ หรือให้สิทธิ์ผลิตสินค้าหรือบริการภายใต้แบรนด์หรือเครื่องหมายการค้าต่างๆ ของ MUO 6) Broadcast Fee รายได้จากการให้ License ในการเผยแพร่สัญญาณการจัดการประกวดในแต่ละประเทศ 7) Program & Format fees รายได้จากการให้สิทธิในการผลิตรายการ 8) Talent Management fee (รายได้จ ากการบริหารจัดการงานจ้างและงานบันเทิงที่เป็นผู้ครองตำแหน่ง 9) Ticket Sales รายได้จากการจำหน่ายบัตรเช้าชมการประกวดทั้งงาน Event และ 10) Travel Packages รายได้จากการดำเนินธุรกิจท่องเที่ยว


โครงสร้างองค์กร : เตรียมการยุติธุรกิจที่ขาดทุน เตรียมขายธุรกิจที่ยังพอมีมูลค่า เตรียมการว่าบริษัทใดจะปิดและบริษัทใดจะดำเนินธุรกิจต่อ เพื่อนำเสนอต่อศาลฯ พิจารณาต่อไป


ทั้งนี้ การขายหุ้น MUO ในสัดส่วนร้อยละ 50 ให้แก่ LHG นั้น เนื่องจาก ในการสร้างธุรกิจขนาดใหญ่ระดับโลก สิ่งที่มีความจำเป็นและสำคัญเป็นอย่างยิ่ง คือ ประสบการณ์ ฐานทุน และฐานธุรกิจ ตลอดจนสายสัมพันธ์ (Connection) โดยการดำเนินธุรกิจของ MUO นั้น จำเป็นต้องมีผู้ร่วมขับเคลื่อนธุรกิจ ซึ่ง LHG มีความเหมาะสม มีศักยภาพทั้งทางด้านฐานะการเงิน รวมถึง International Connection ที่จะช่วยทำให้ MUO มุ่งสู่เป้าหมายที่วางไว้ภายใน 5 ปีได้อย่างแน่นอน อย่างไรก็ดี แม้จะทำให้บริษัทฯ มีสัดส่วนการถือหุ้นลดลง แต่ขนาดของธุรกิจที่จะใหญ่ขึ้นภายใต้การร่วมมือครั้งนี้ บริษัทฯ เชื่อว่ามีความคุ้มค่า

หมายเหตุ *กรอบระยะเวลาดำเนินการเป็นการประมาณการเบื้องต้น ภายใต้สมมติฐานที่ดีที่สุดและภายใต้กรณีที่กระบวนการฟื้นฟูกิจการเป็นไปอย่างราบรื่น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลังขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต


ปัญหาและอุปสรรคที่อาจทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามแผนได้

1. หากศาลฯ พิจารณาไม่รับเข้าแผนฟื้นฟูฯ

2. เจ้าหนี้จำนวนมากคัดค้านการเข้าแผนฯ ต่อศาลฯ


บริษัทฯยืนยันว่า บริษัทฯ มีเจตนาที่ดีในการชำระหนี้สินให้แก่เจ้าหนี้ทุกฝ่าย โดยการเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ จะช่วยให้บริษัทฯ แก้ไขปัญหาสภาพคล่องของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีกฎหมายรองรับและให้ความคุ้มครองแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม อีกทั้ง บริษัทฯ ยังสามารถประกอบธุรกิจต่อไปได้ในระหว่างที่อยู่ในกระบวนการฟื้นฟูกิจการ เพื่อการแก้ไขปัญหาของบริษัทฯ และเพื่อสร้างผลกำไรจากการดำเนินกิจการต่อไปในอนาคตได้อย่างมั่นคง
รู้ทันเกม รู้ก่อนใคร ติดตาม "ทันหุ้น" ที่นี่

FACEBOOK คลิก https://www.facebook.com/Thunhoonofficial/

YOUTUBE คลิก https://www.youtube.com/channel/UCYizTVGMealUUalT6VdUdNA

Tiktok คลิก https://www.tiktok.com/@thunhoon_

LINE@ คลิก https://lin.ee/uFms4n5

TELEGRAM คลิก https://t.me/thunhoon_news

Twitter คลิก https://twitter.com/thunhoon1

จาก
ถึง
Select...
หุ้น
Select...
หัวข้อ
Select...

ข่าวล่าสุด

อ่านต่อ

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุ้กกี้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา  อ่านเพิ่มเติม

X